Komunikat z 387. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 kwietnia 2018 r.

data aktualizacji 17 kwietnia 2018

W trzysta osiemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 
•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 2 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.

2.    Komisja, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, jednogłośnie utrzymała w całości decyzję KNF z dnia 20 grudnia 2016 r. w zakresie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy złotych w związku z rażącym naruszeniem obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną, w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka Zarządu Spółki, polegających na:

I.    nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o ofercie w związku z § 84 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) w związku par. 15 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (dalej: „MSR”) 1, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z dnia 29 listopada 2008 r., z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie WE Nr 1126/2008”), § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych za 2013 r. i 2014 r. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2013 i 2014 r., poprzez sporządzenie tych sprawozdań finansowych w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;

II.    polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o ofercie w związku z § 86 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w związku z par. 4 MSR 1, w związku z par. 15 MSR 1, § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych za I półrocze 2013, za I półrocze 2014 r i za I półrocze 2015 r. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r., I półrocze 2014 r. i za I półrocze 2015 r., poprzez sporządzenie tych sprawozdań finansowych w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną i kompletną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

KNF ustaliła, iż Spółka, w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka Zarządu, dopuściła się naruszenia obowiązków informacyjnych w związku z publikacją rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2013–2014 oraz półrocznych sprawozdań finansowych (skonsolidowanych i jednostkowych) za I półrocze 2013, 2014 i 2015 r. sporządzonych w sposób uniemożliwiający inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. Komisja podkreśla, iż biegły rewident przeprowadzający badania ww. rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądy ww. półrocznych sprawozdań finansowych sporządził stanowiska, w których odmówił wydania odpowiednio opinii z badania lub raportu z przeglądu. W uzasadnieniu ww. stanowisk biegły rewident wskazał m.in., iż pomimo przedstawienia przez Spółkę w sporządzonych sprawozdaniach finansowych czynników stwarzających potencjalne zagrożenie kontynuacji działalności oraz podjęcia działań mających na celu ich eliminację (restrukturyzacja oraz pozyskanie nowego finansowania), nie przedstawiono mu żadnych umów potwierdzających możliwość uzyskania znaczącego finansowania zewnętrznego, które pozwoliłoby na prowadzenie dalszej działalności, nie zakończono również rozmów z potencjalnymi inwestorami, ani nie wypracowano porozumienia z bankami finansującymi, zarówno Spółkę, jak i jej podmioty zależne, odnośnie przeterminowanych kredytów. W ocenie biegłego rewidenta waga, jak również możliwy wpływ tych zagadnień na wynik finansowy, uniemożliwiał wydanie opinii
o badanych lub przeglądanych sprawozdaniach finansowych.

KNF wskazuje również, iż powyższe naruszenie zostało zakwalifikowane jako rażące naruszenie obowiązków informacyjnych z art. 56 ustawy o ofercie przez Spółkę. O powyższej kwalifikacji zdecydowała m.in. waga naruszonych obowiązków – naruszenie podstawowego prawo inwestorów do informacji oraz czas trwania zaistniałego naruszenia (publikacja raportu okresowego za I półrocze 2013 r. nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2013 r., zaś publikacja raportu okresowego za I półrocze 2015 r. w dniu 31 sierpnia 2015 r.).

3.    Komisja zapoznała się:

•    z raportem o sytuacji banków w 2017 r.,
•    z informacją na temat znaczących zaangażowań wg stanu na 31.12.2017 r.

4.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    24 kwietnia 2018 r.,
•    15 maja 2018 r.,
•    5 czerwca 2018 r.,
•    12 czerwca 2018 r.,
•    26 czerwca 2018 r.

______________________
1  M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 komunikatu..