Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord

data aktualizacji 13 kwietnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC (oferującym jest Bank Polska Kasa Opieki SA – Dom Maklerski Pekao z siedzibą w Warszawie).