Komunikat KNF w sprawie biura usług płatniczych działającego pod firmą Tomasz Wróbel WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu

data aktualizacji 29 marca 2018


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że otrzymuje od klientów biura usług płatniczych działającego pod firmą Tomasz Wróbel WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300) przy ul. Wincentego Witosa 4 (nr podmiotu w Elektronicznym Rejestrze Usług Płatniczych: BP595/2012) informacje o nieprawidłowym działaniu tego przedsiębiorcy w zakresie świadczonych usług płatniczych, tj. poprzez niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie usługi przekazu środków pieniężnych otrzymanych od klientów. W związku z tym, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o podjęciu w stosunku do tego biura działań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Biuro usług płatniczych na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm. – dalej „ustawa o usługach płatniczych”) jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje m.in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel WROS posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (polisa nr 23479665) z okresem ubezpieczenia od 9 maja 2017 r. do 8 maja 2018 r. Szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przekazu środków pieniężnych otrzymanych od klientów mogą być zgłaszane bezpośrednio ubezpieczycielowi zgodnie z instrukcją na stronie https://www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode.html.

Ewentualne problemy związane z likwidacją omawianych szkód można zgłaszać również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.