Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce ENERGA Ciepło Ostrołęka

data aktualizacji 27 lutego 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

  • ENERGA Ciepło Ostrołęka spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce.
Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.