Komunikat z 381. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 lutego 2018 r.

data aktualizacji 06 lutego 2018

W trzysta osiemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na połączenie z dniem 30 czerwca 2018 r. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Kozienice (jako Kasy przyłączającej), ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Bogdanka (jako kasą przyłączaną).

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Łukasza Sowuli na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu,
 • Piotra Mulawy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie.

3.    Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

 • Pawła Pyzika na stanowisko Prezesa Zarządu SGB-Banku SA.

W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Paweł Pyzik nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku wskazana w art. 22b ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

5.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 21 czerwca 2016 r.,  nakładającą na Wikana SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy zł wobec stwierdzenia, że spółka ta: 

1)    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, dalej: „Rozporządzenie”), w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.;
2)    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.;
3)    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2013 z naruszeniem terminu;
4)    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 z naruszeniem terminu;
5)    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku z naruszeniem terminu 

oraz nałożyła na spółkę Wikana SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka Wikana SA: 

1)    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2013 z naruszeniem terminu;
2)    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 z naruszeniem terminu;
3)    nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku z naruszeniem terminu

oraz umorzyła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Wikana SA kary pieniężnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie wobec stwierdzenia, że spółka Wikana Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie: 

1)    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.;
2)    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. 

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 21 czerwca 2016 r. jest związane z ustaleniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony wyłącznie do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów – z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia), Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie w tym zakresie. Ponadto organ nadzoru miał na uwadze ponownie przeanalizowaną sytuację finansową karanego podmiotu oraz stopień zaangażowania kapitałowego uczestników rynku, wyrażony w wartości kapitalizacji tejże spółki, w momencie popełnienia naruszenia. 

Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia naruszeń obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie przez Wikana SA.

6.    Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. dotyczącą nałożenia na Fundację Przystań w Ścinawie kary pieniężnej w wysokości 40 000 zł wobec stwierdzenia, iż Fundacja Przystań w Ścinawie dopuściła się naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia KNF oraz spółki Bumech S.A. o zmniejszeniu poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Bumech S.A. w dniu 20 grudnia 2016 r.

7.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Essevea Limited z siedzibą na Cyprze karę pieniężną w wysokości 120 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka ta:

I.    czterokrotnie naruszyła art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, gdyż nie dokonała w terminie zawiadomienia KNF i spółki Art & Business Magazine Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (obecnie MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej jako „Spółka”) o:

1.    przekroczeniu w dniu 10 grudnia 2014 r. progu 15 % ogólnej liczby głosów,
2.    przekroczeniu w dniu 22 grudnia 2014 r. progu 20 % ogólnej liczby głosów,
3.    przekroczeniu w dniu 29 stycznia 2015 r. progu 15 % ogólnej liczby głosów,
4.    przekroczeniu w dniu 3 lutego 2015 r. progu 20 % ogólnej liczby głosów,

II.    trzykrotnie naruszyła art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, gdyż nie dokonała w terminie zawiadomienia KNF i Spółki o: 

1.    zmniejszeniu w dniu 30 grudnia 2014 r. udziału w Spółce poniżej 15 % ogólnej liczby głosów,
2.    zmniejszeniu w dniu 26 stycznia 2015 r. udziału w Spółce poniżej 10 % ogólnej liczby głosów,
3.    zmniejszeniu w dniu 6 lutego 2015 r. udziału w Spółce poniżej 15 % ogólnej liczby głosów.

W okresie objętym postępowaniem Essevea Limited, będąc znaczącym akcjonariuszem w Spółce, nie zawiadomiła KNF ani Spółki o siedmiu zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów. Essevea Limited w dniu 11 marca 2015 r. poinformowała jedynie „zbiorczo” (po terminie) KNF i Spółkę o nabyciu lub zbyciu akcji oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego, nie informując jednak o liczbie akcji posiadanych bezpośrednio przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów i po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów oraz o ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów po każdej z tych zmian. Uczestnicy rynku nie otrzymywali zatem na czas prawdziwego, rzetelnego obrazu zaangażowania Essevea Limited w akcjonariat Spółki podczas, gdy uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji mają zapewniać inwestorom bieżące monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalać zorientować się w strukturze akcjonariatu spółki.

Stan posiadania Essevea Limited w ww. okresie wynikał wyłącznie z raportów okresowych Spółki, które jako publikowane w kilkumiesięcznych odstępach czasu, nie przedstawiają bieżącego obrazu pozycji akcjonariuszy w spółce.

8.    Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z dnia  27 czerwca  2017 r. o nałożeniu na spółkę B3System SA (dalej „Spółka”), na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca”) oraz art. 96 ust. 1 e zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy zmieniającej, a także art. 96 ust. 5 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy zmieniającej, a także art. 96 ust. 5 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca II”) kary w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym wobec stwierdzenia, że spółka ta: 

I.    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”) w zw. par. 39 lit. a i c oraz par. B11 i B11E Załącznika B Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, (dalej: „MSSF 7”), przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L. 320 z 29 listopada 2008 r. str. 1-481, z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”), a także par. 31 i 32A MSSF 7, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. par. 40 MSSF 7, poprzez nieujawnienie analizy wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które narażony był Emitent na koniec okresu sprawozdawczego, w szczególności brak pokazania wpływu na wynik i kapitał własny zmian w zakresie odpowiednich czynników ryzyka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. par. 33 i 34 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 8 „Segmenty operacyjne”, (dalej: „MSSF 8”), przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008, poprzez brak ujawnień dotyczących obszarów geograficznych, na których działa grupa kapitałowa Emitenta oraz brak ujawnień dotyczących głównych klientów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
4.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. par. 104 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, (dalej: „MSR 1”), przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008, poprzez brak ujawnienia dodatkowych informacji o kosztach w układzie porównawczym (rodzajowym) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
5.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. par. 17 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”, (dalej: MSR 24), przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008, poprzez brak ujawnień informacji dotyczących świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego łącznie oraz dla każdej z wymienionych w przepisie kategorii w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;

II.    w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2014 nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez nieujęcie zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez zaniżenie wartości kosztów operacyjnych, tj. obciążenie spółki zależnej kosztami sprzedaży Emitenta w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez zaniżenie wartości zobowiązań o wartość zobowiązań nieskutecznie przeniesionych na B3System Polska sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
4.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia w zw. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 ustawy o rachunkowości, poprzez nieujęcie w wyniku finansowym skutków transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do B3System Polska sp. z o.o. w związku z nieprawidłowym jej rozliczeniem w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;
5.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 ustawy o rachunkowości, poprzez nieprawidłową wycenę udziałów w jednostce zależnej B3System Polska sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 w związku z niedokonaniem odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości tych udziałów; 

III.    w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2015 nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia w zw. z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości i w zw. z § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (t.j.: Dz.U.2014 poz. 300, z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie o sprawozdaniach finansowych w prospekcie”), poprzez niedokonanie korekty błędu polegającego na zaniżeniu wartości zobowiązań o kwotę zobowiązań nieskutecznie przeniesionych na B3System Polska sp. z o.o. w 2014 roku, oraz poprzez ujęcie w zamian rezerwy na roszczenia z tytułu solidarnej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania tej jednostki w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015;
2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia w zw. z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości i w zw. z § 2 pkt 9 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, poprzez niedokonanie stosownych korekt w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, w związku z błędami popełnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, dotyczącymi nieprawidłowego rozliczenia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nieprawidłowej wyceny udziałów w jednostce zależnej B3System Sp. z o.o.;

IV.    nie wykonała obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 101 ust. 7 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku;
2.    w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2016 roku.

V.    Skutek wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia Spółce decyzji z dnia 6 lutego 2018 r., a więc w terminie 30 dni od dnia kiedy decyzja z dnia 27 czerwca 2017 r. stanie się ostateczna. Informacja o doręczeniu decyzji zostanie podana w odrębnym komunikacie.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że decyzja z dnia 27 czerwca 2017 r. jest zgodna z prawem, a ustalony ponownie stan faktyczny i prawny nie daje podstaw do uchylenia i zmiany ww. decyzji. Motywy podjęcia decyzji z dnia 27 czerwca 2017 r. zostały szczegółowo opisane w komunikacie z dnia 27 czerwca 2017 r. z 362 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego.

9.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 20 lutego 2018 r.,
 • 6 marca 2018 r.,
 • 20 marca 2018 r.,
 • 10 kwietnia 2018 r.

______________________
1  M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 2, 3, 4, 7 i 8 komunikatu.

2  M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 5 komunikatu.

3  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 2, 4, 7 i 8 komunikatu.