Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Ball Packaging Europe Lublin

data aktualizacji 24 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 stycznia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

•    Ball Packaging Europe Lublin spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.