Stanowisko KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych

data aktualizacji 24 listopada 2017

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (Dz. U. z 2017, poz. 1776), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wskazuje wysokości minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących banki w 2018 r.

Począwszy od 2018 r. banki powinny utrzymywać minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie regulacyjnym Filara I wynikające z art. 92 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE z 2013, nr 176, str. 1, z późn. zm. dalej: Rozporządzenie CRR) i Filara II (dalej: add-on) wynikające z art. 138 ust. 1 pkt. 2a ustawy Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876) oraz wymóg połączonego bufora określony w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1934).

Oznacza to, że banki są zobowiązane utrzymywać:
     •    Łączny współczynnik  kapitałowy (TCR) na poziomie:
     8% + add-on + wymóg połączonego bufora;
     •    Współczynnik  kapitału Tier I (T1) na poziomie:
    6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora;
     •    Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie:
    4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora.

Wymóg połączonego bufora od dnia 1 stycznia 2018 r. stanowi sumę obowiązujących buforów, tj.:
    •    bufora zabezpieczającego w wysokości 1,875% (od 2019 r. w wysokości 2,5%);
    •    bufora antycyklicznego;
    •    bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym – określanego w drodze indywidualnej decyzji KNF;
    •    bufora ryzyka systemowego w wysokości 3%.