Komunikat z 372. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2017 r.

data aktualizacji 17 października 2017

W trzysta siedemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 
•    Marka Lusztyna na stanowisko członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA, nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
•    Piotra Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Zarządu Credit Agricole Bank Polska SA,
•    Bartłomieja Posnow na stanowisko członka Zarządu Credit Agricole Bank Polska SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, 
•    Teresy Waszak na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radziejowie,
•    Dariusza Konofalskiego na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

2.    Komisja przyjęła projekt założeń nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji R dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych.

Projektowana nowelizacja Rekomendacji R ma na celu dostosowanie jej do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9, który zastąpi od 2018 r. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39.

Konieczność opracowania MSSF 9 wynikała z tego, że dotychczasowe podejście dotyczące momentu rozpoznania oraz poziomu strat kredytowych było niewystarczające. Odpisy aktualizujące były zbyt niskie i tworzone zbyt późno.

Nowa  klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona ma być od wyników oceny modelu biznesowego zarządzania danym portfelem aktywów oraz charakterystyki aktywów finansowych.

Dokonanie nowelizacji  wydanej w 2011 r. Rekomendacji R ma na celu wskazanie bankom stosującym MSR/MSSF oczekiwań nadzoru w obszarze dobrych praktyk w zakresie zasad identyfikacji  ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe.

Rekomendacja zostanie sporządzona z uwzględnieniem wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zasad rachunkowości dla oczekiwanych strat kredytowych.

Projekt Rekomendacji R zostanie skierowany do publicznych konsultacji na przełomie 2017 i 2018 r. O wyrażenie opinii do projektu poproszone zostaną, obok podmiotów rynkowych, także Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Tekst założeń nowelizacji Rekomendacji R

3.    Komisja jednogłośnie skreśliła IFL Metals sp. z o.o. „w likwidacji” z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:

•    Stanusch Technologies SA, z dniem 31 października 2017 r.

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 2,3 miliona złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. karę pieniężną w wysokości 320 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Znacząca część naruszeń stwierdzonych w toku postępowania dotyczyła działalności MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które zostało przejęte przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

7.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 5 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości:

•    5 tysięcy złotych, 900 złotych, 900 złotych oraz 900 złotych;
•    900 złotych, 900 złotych oraz 900 złotych;
•    2,5 tysiąca złotych oraz  2,5 tysiąca złotych;
•    900 złotych;
•    500 złotych.

Wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II kwartale 2015 r., IV kwartale 2015 r., I kwartale 2016 r. i II kwartale 2016 r. albo
•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 r.

8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    24 października 2017 r.,
•    7 listopada 2017 r.,
•    21 listopada 2017 r.,
•    5 grudnia 2017 r.,
•    19 grudnia 2017 r.,
•    9 stycznia 2018 r.,
•    23 stycznia 2018 r.