Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek

data aktualizacji 04 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: 

  • CALATRAVA CAPITAL S.A. od dnia 4 października 2017 r., 
  • HYPERION S.A. w restrukturyzacji od dnia 4 października 2017 r.,
  • MNI S.A. od dnia 4 października 2017 r.,
  • LARK.PL S.A. od dnia 4 października 2017 r.,
  • PC GUARD S.A. od dnia 4 października 2017 r.,
  • WILBO S.A. od dnia 4 października 2017 r., 

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów półrocznych za pierwsze półrocze 2017 r. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 Rozporządzenia1, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

____________________

1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.