Komunikat KNF dotyczący przejęcia Lubuskiej SKOK

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 2 października 2017 r. jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Zielonej Górze (Lubuska SKOK) przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.

Przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Lubuskiej SKOK.

Z dniem 12 października 2016 r. KNF ustanowiła w Lubuskiej SKOK zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający jego ustanowienie i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że Lubuska SKOK posiadała na dzień 11 października 2016 r. aktywa na poziomie 12 978,9 tys. złotych, fundusze własne w wysokości (-) 139,69 tys. złotych oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 1,33%, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Łączna kwota straty bieżącej oraz z lat ubiegłych wynosiła 2 451,19 tys. złotych.

W dniu 19 czerwca 2017 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa poinformowała KNF o podjętej decyzji przyznania pomocy stabilizacyjnej, po spełnieniu określonych dla Lubuskiej SKOK warunków. Pomoc miała być udzielona w formie objęcia udziałów do wysokości zapewniającej Kasie osiągnięcie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów powyżej 1% oraz usunięcie stanu, o którym mowa w art. 74k ust. 1 ustawy o skok. Przyznana pomoc była znacząco niższa niż pomoc wnioskowana przez Lubuską SKOK. Pomoc stabilizacyjna, pomimo jej przyznania, nie została Kasie wypłacona,
a dodatkowo ustalona przez Kasę Krajową jej wysokość byłaby niewystarczająca dla przeprowadzenia samodzielnie procesu naprawczego przez Lubuską SKOK.

W dniu 10 sierpnia 2017 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa posiadająca zdolność do przejęcia Lubuskiej SKOK nie wyraziła zgody na realizację takich działań i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Lubuskiej SKOK przez bank krajowy. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Lubuskiej SKOK, KNF poinformowała, że do dnia 24 sierpnia 2017 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Lubuskiej SKOK.

Do udziału w restrukturyzacji Lubuskiej SKOK wstępne zainteresowanie zgłosiły dwa banki. W związku z wnioskiem jednego z banków, KNF w dniu 24 sierpnia 2017 r. jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 29 września 2017 r. włącznie na zajęcie przez banki stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W dniu 26 września 2017 r. Bank Spółdzielczy we Wschowie przekazał informację o wyrażeniu zgody na przejęcie Lubuskiej SKOK, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

Według sprawozdawczości na koniec sierpnia 2017 r., Lubuska SKOK posiadała aktywa w wysokości 9 187,0 tys. złotych, fundusze własne w wysokości (-) 1 777 tys. złotych, współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 18,64% oraz wykazywała łączne straty na kwotę  1 798 tys. złotych. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 4,7 tys. członków Lubuskiej SKOK wynosiły 10 266 tys. złotych. 

Sytuacja Banku Spółdzielczego we Wschowie pozwala na przejęcie Lubuskiej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Aktywa przejmowanej Lubuskiej SKOK stanowią 0,82% wartości aktywów Banku Spółdzielczego we Wschowie. Bank Spółdzielczy we Wschowie spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK.

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w Lubuskiej SKOK depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia Lubuskiej SKOK przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków Lubuskiej SKOK wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Spółdzielczego
we Wschowie.

Z dniem 3 października 2017 r. zarząd majątkiem Lubuskiej SKOK obejmuje zarząd Bank Spółdzielczy we Wschowie. Z dniem 31 października 2017 r. Lubuska SKOK zostanie przejęta przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Banku Spółdzielczego we Wschowie w proces restrukturyzacji sektora SKOK.