Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) (zwanej dalej: „ustawą o biegłych rewidentach”) jeżeli w jednostce zainteresowania publicznego (zwanej dalej: „JZP”) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jej sprawozdania finansowego dokonuje organ dokonujący wyboru, jednostka informuje o tym fakcie Komisję Nadzoru Finansowego. Należy dodać, że pojęcie „organ dokonujący wyboru” zostało zdefiniowane w treści art. 130 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i oznacza organ inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie.

Mając na uwadze zadania oraz uprawnienia jakie posiada KNF w zakresie wykonywania nadzoru publicznego nad JZP, a także z uwagi na brak szczegółowych uregulowań w zakresie formy i trybu wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach, KNF oczekuje, że będzie on realizowany w następujący sposób:

1.  JZP niezwłocznie pisemnie powiadomi KNF o fakcie, że organem uprawnionym do wyboru firmy audytorskiej jest organ inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.
2.  JZP niezwłocznie powiadomi organ nadzoru każdorazowo w przypadku, gdy zaistnieje zmiana w zakresie organu, który posiada uprawnienia do dokonywania wyboru firmy audytorskiej.
3.  Powiadomienie przesłane przez JZP powinno odwoływać się do treści konkretnej regulacji wewnętrznej, tj. np. treści statutu, który daje takie uprawnienia innemu organowi niż organ zatwierdzający sprawozdanie JZP.
4.  W przypadku funduszy inwestycyjnych powyższe powiadomienie można przekazać zbiorczo dla wszystkich funduszy inwestycyjnych stanowiących JZP, których organem jest dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku w piśmie należy wskazać nazwy, identyfikatory krajowe funduszy i informacje dla wszystkich funduszy stanowiących JZP, których organem jest towarzystwo.

W przypadku jeśli JZP dotychczas nie dopełniła obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach lub też przekazane informacje nie zawierają zakresu określonego w pkt. 3, powiadomienie w powyższym zakresie powinno zostać przekazane do KNF niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego komunikatu.

Organ nadzoru informuje, że w przypadku niedochowania obowiązku informowania KNF o fakcie, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ inny niż zatwierdzający sprawozdanie finansowego, ustawa o biegłych rewidentach przewiduje w art. 192 ust. 1 pkt 3 lit. e kary administracyjne, tj. kary pieniężne lub zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zrządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w JZP przez osoby odpowiedzialne przez okres od roku do 3 lat.

Organ nadzoru pragnie jednocześnie zauważyć, że JZP, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o biegłych rewidentach, tj. emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem badania ustawowego, podlegają obowiązkom informacyjnym określonym m.in. w art. 56  ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) (zwanej dalej: „ustawą o ofercie publicznej”).

W przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.) (zwanego dalej: „rozporządzeniem o obowiązkach informacyjnych”) obowiązkowi informacyjnemu podlega wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, przy czym raport bieżący w tej sprawie powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta oraz powinien zawierać informacje określone w  § 25 ww. rozporządzenia. Analogiczne wymagania informacyjne w zakresie wyboru firmy audytorskiej dotyczą emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań, dla których rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych  oraz częstotliwość i terminy ich przekazywania określa regulamin tego rynku.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 2288) - (zwanego dalej: „rozporządzeniem o ESPI”), przekazywanie raportów bieżących następuje drogą teletransmisji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), przy czym przekazanie danego raportu do  Kancelarii Publicznej ESPI powoduje dostarczenie danej wiadomości  Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości.

Obowiązek, o którym mowa w art. 133 ustawy o biegłych rewidentach nie jest tożsamy z obowiązkiem emitenta papierów wartościowych, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej. W szczególności informacja wymagana przez art. 133 ustawy o biegłych rewidentach nie jest informacją bieżącą w rozumieniu tego przepisu, gdyż rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych nie wymienia takiej informacji w katalogu zamieszczonym w §5.

Mając na uwadze powyższe organ nadzoru wskazuje, że wykonanie obowiązku z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach powinno więc nastąpić niezależnie od realizacji obowiązków informacyjnych, nałożonych przez ustawę o ofercie publicznej.

Do pobrania

Komunikat UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach

plik .pdf, 209,8kB
Pobierz