Termin wykluczenia akcji Cash Flow SA z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 05 września 2017

W dniu 4 września 2017 r., stosownie do informacji zamieszczonej w systemie śledzenia przesyłek Poczty Polskiej SA, doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. uchylająca w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2016 r. oraz wykluczająca papiery wartościowe spółki Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z obrotu na rynku regulowanym i nakładająca na Spółkę karę pieniężną w wysokości 150 000 zł oraz umarzająca postępowanie administracyjne w pozostałej części.

Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego wykluczyła bezterminowo z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcje Spółki. Skutek w postaci wykluczenia akcji Spółki z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia doręczenia decyzji z dnia 29 sierpnia 2017 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Cash Flow S.A. powinien być dzień 4 października 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zaznacza jednak, że do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie wpłynęło jeszcze zwrotne potwierdzenie odbioru ww. decyzji, na podstawie którego można z całą pewnością stwierdzić, że decyzja została prawidłowo doręczona.