Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego ws. postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzania członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

data aktualizacji 28 sierpnia 2017

W związku z artykułem opublikowanym w poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r. w tygodniku „Wprost” pod tytułem „Grillowanie giełdy” autorstwa Grzegorza Sadowskiego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oświadcza, że tezy zawarte w artykule, jakoby w proces decyzyjny KNF związany z zatwierdzeniem członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wplecione były motywy polityczne, są nieprawdziwe. Kolegialna decyzja KNF w zakresie wydania zgody na objęcie funkcji w zarządzie GPW przez daną osobę oparta jest wyłącznie na kryteriach merytorycznych, wywodzących się wprost z przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi w skład zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

Obowiązkiem Urzędu KNF jest zbadanie, w toku postępowania administracyjnego regulowanego przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, czy kandydaci do zarządu GPW spełniają warunki określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. KNF wydając decyzję odnośnie zmian w składzie zarządu GPW zawsze bierze pod uwagę rekomendację właściwego departamentu merytorycznego oraz departamentu prawnego Urzędu KNF. Urząd KNF ma obowiązek zapoznać się z życiorysami kandydatów oraz z pełną dokumentacją przebiegu ich kariery zawodowej.

Urząd KNF ma utrwaloną praktykę interpretacyjną pojęcia instytucji rynku finansowego, którą stosuje w każdym postępowaniu administracyjnym dotyczącym składu zarządu Giełdy. Praktyka ta jest stosowana od wielu lat wobec każdego kandydata.

Czynnikiem wpływającym na długość postępowania administracyjnego jest jakość otrzymanej dokumentacji, jej kompletność oraz czas reakcji, w jakim Strony dokonują uzupełnienia dokumentacji lub udzielają niezbędnych wyjaśnień. Od tego również uzależniony jest w dużej mierze dobór środków dowodowych, których zastosowanie doprowadzić ma do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego. Należy wskazać, że w postępowaniu administracyjnym nie istnieje jeden, bezwzględny katalog informacji lub zbiór typów dokumentów, na podstawie których wyjaśnia się okoliczności sprawy. Dlatego też w sytuacji, gdy ze względu na postawę strony oraz przedkładane wyjaśnienia wątpliwości nie zostają usunięte bądź też powstają nowe, organ administracji publicznej jest wręcz zobowiązany do uzyskania innych materiałów czy też przedsięwzięcia innych środków dowodowych. Fakt niestosowania ich we wcześniejszej praktyce podobnych spraw jest irrelewantny. 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może wzywać kandydatów do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Informacje zawarte w artykule, zgodnie z którymi kandydaci do zarządu GPW są wzywani są do KNF, „gdzie słyszą sugestie, by zrezygnowali z kandydowania” są nieprawdziwe. Podobnie jak informacje dotyczące żądania przez KNF dokumentów, których udostępnienie miałoby się wiązać ze złamaniem tajemnicy adwokackiej. Kwestia wątpliwości dotyczących tajemnicy adwokackiej nie była podniesiona w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, ani przez Stronę postępowania ani przez kandydata, zwłaszcza gdy prezentowane były wyjaśnienia dotyczące miejsc pracy zawodowej.

Komisji zależy, aby w przypadku niepełnego zarządu GPW jego skład został uzupełniony niezwłocznie. Komisja, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, może odmówić udzielenia zgody na dokonanie zmian w składzie zarządu GPW, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.

Dokumenty kandydatów do zarządu GPW – Marka Dietla i Jarosława Grzywińskiego – trafiły do KNF w ostatnich dniach czerwca, po uprzednim skierowaniu pisma do władz Giełdy w którym wyrażono troskę o to, aby postępowania administracyjne w tej sprawie mogły zostać uruchomione jak najszybciej.

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd KNF są związane tajemnicą zawodową, co istotnie wpływa na możliwość prezentowania szczegółów związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Ograniczenia te nie istnieją jednak w stosunku do strony takiego postępowania. Nie ma więc przeszkód, aby Giełda Papierów Wartościowych opublikowała całość prowadzonej korespondencji w obu sprawach. Zapewniłoby to niewątpliwie pełną transparentność procesu oraz  zaprezentowanie pełnego kontekstu działań Komisji, co ma zwłaszcza znaczenie w świetle nierozpoznawalnego wcześniej natężenia publikacji prasowych opartych na selektywnym doborze faktów.