Komunikat w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję o nałożeniu na Marka Falentę kary pieniężnej

data aktualizacji 16 sierpnia 2017

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw w postaci wydania decyzji KNF z dnia 16 maja 2017 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji KNF z dnia 13 września 2016 r., nakładającej na Marka Falentę karę pieniężną w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że Marek Falenta rozpowszechnił w wywiadzie dla Gazety Giełdy „Parkiet” (artykuł „Gigantyczne obroty na Hawe” z dnia 14 listopada 2011 r.) fałszywą informację o niedokonywaniu przez siebie transakcji na akcjach spółki publicznej Hawe S.A.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji nakładającej na Marka Falentę karę pieniężną w wysokości 150 000 zł za rozpowszechnienie w środkach masowego przekazu fałszywych informacji, wprowadzających w błąd w zakresie akcji Hawe S.A. ma na celu kształtowanie świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego poprzez utwierdzenie w nich prawidłowych postaw wobec prawa oraz uświadomienie im, jak ważne jest zachowanie należytej staranności i rzetelności przy udzielaniu wywiadów i przekazywaniu informacji dotyczących spółek giełdowych, które mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu.

KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Zakaz manipulacji informacją ma na celu ochronę jednej z fundamentalnych zasad, na których oparty jest obrót papierami wartościowymi - zasady przejrzystości rynku. Najważniejszym czynnikiem na rynku finansowym jest bowiem wiarygodna informacja, a dostęp do niej stanowi podstawowy instrument pozwalający na rzetelną wycenę papierów wartościowych.

Należy wskazać, że w dniu 14 listopada 2011 r. w Gazecie Giełdy „Parkiet” (w wersji papierowej, jak i na stronie internetowej www.parkiet.com) ukazał się artykuł pt. „Gigantyczne obroty na Hawe” z dnia 14 listopada 2011 r. Artykuł powstał w oparciu o wywiad telefoniczny przeprowadzony z Markiem Falentą, który zapytany o przyczyny zwiększonego wolumenu obrotu na akcjach Hawe S.A. wskazał, że nie zawierał transakcji mających za przedmiot akcje spółki Hawe S.A. W jego wypowiedzi dodatkowo znalazła się hipoteza co do innej, prawdopodobnej przyczyny wzmożonego zainteresowania inwestorów akcjami (tj. spotkania zarządu z inwestorami).

Natomiast w toku postępowania ustalone zostało, że w dniach 7-14 listopada 2011 r. z rachunków papierów wartościowych prowadzonych na rzecz Marka Falenty składane były przez osobę działającą w imieniu i na rzecz Marka Falenty (za jego wiedzą i zgodą) liczne zlecenia kupna i sprzedaży akcji Hawe S.A. W tych dniach Marek Falenta wielokrotnie logował się do systemu transakcyjnego biura maklerskiego w celu zawarcia transakcji. Posiadał stały dostęp do rachunków i kontrolował swój stan posiadania, a poza tym w dniu 15 listopada 2011 r. zawiadomił Hawe S.A. o zwiększeniu stanu posiadania o 2,37 % ogólnej liczby głosów.

Z powyższego wynika, że Marek Falenta rozpowszechnił w wywiadzie fałszywą informację o niedokonywaniu przez siebie transakcji na akcjach spółki publicznej Hawe S.A. Dopuścił się więc manipulacji informacją, naruszając zasadę transparentności oznaczającą dostęp do prawdziwych danych na temat akcjonariatu spółki publicznej i poczynań jej akcjonariuszy. Ww. fałszywa informacja trafiła do szerokiego grona czytelników, gdyż Gazeta Giełdy „Parkiet” jest jednym z podstawowych dzienników poruszających zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym.

Należy podkreślić, że w momencie udzielania wywiadu Marek Falenta miał świadomość dokonywanych transakcji, które zdominowały obrót akcjami Hawe S.A. oraz wiedział, że rozpowszechniane przez niego informacje nie są prawdziwe i wprowadzają uczestników rynku w błąd w zakresie akcji Hawe S.A. (zwłaszcza podkreślenia wymaga, że składanie zleceń przez osobę, która uzyskała dostęp do jego rachunku, nie zwalnia go z odpowiedzialności za dokonanie manipulacji informacją, gdyż w momencie rozpowszechnienia fałszywych informacji posiadał on wiedzę o złożonych przez tę osobę zleceniach dokonania transakcji).

Ładu informacyjnego dotyczącego aktywności Marka Falenty w związku z akcjami Hawe S.A. nie przywrócił raport bieżący, w którym Hawe S.A. poinformowała o otrzymaniu w dniu 15 listopada 2011 r. informacji od Marka Falenty o przekroczeniu poziomu głosów w ogólnej liczbie głosów w związku z transakcjami zawartymi na rynku regulowanym. W przestrzeni informacyjnej pozostawały bowiem dwie sprzeczne ze sobą informacje. Z jednej strony z artykułu z dnia 14 listopada 2011 r. wynikało, że Marek Falenta - jak sam powiedział - nie handluje akcjami, a z drugiej strony przekazał Hawe S.A. zawiadomienie, które zostało opublikowane w dniu 15 listopada 2011 r.  - o zmianie udziału o 2,37 % ogólnej liczby głosów w związku z zawartymi transakcjami. Inwestorzy w dalszym ciągu pozostawali w błędzie w zakresie akcji Hawe S.A. Nie wiedzieli, która z tych informacji jest prawdziwa.

Z powyższego wynika więc, jak ważna jest dbałość znaczących akcjonariuszy spółek publicznych o rzetelność i prawdziwość wypowiedzi umieszczanych w mediach. Pozostali akcjonariusze oraz inwestorzy obserwują bowiem działania takich osób odnośnie do ich dalszego zaangażowania w spółkę.

Należy wskazać, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane w art. 25 ust. 1 in fine ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym okoliczności wyłączające możliwość przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji nakładającej na Marka Falentę karę pieniężną w wysokości 150 000 zł.