Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat z 366. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2017 r.

Data aktualizacji:

W trzysta sześćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

1.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzkiej SKOK) przez ING Bank Śląski SA.

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Bieszczadzkiej SKOK.

Z dniem 19 września 2016 r. KNF ustanowiła w Bieszczadzkiej SKOK zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Bieszczadzka SKOK wykazywała na dzień 18 września 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 704 tys. złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 1,52%, co oznacza niewypłacalność. Suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 1 804 tys. złotych.

W dniu 22 maja 2017 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała KNF o odmowie udzielenia Bieszczadzkiej SKOK pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez Bieszczadzką SKOK.

W dniu 22 czerwca 2017 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Bieszczadzkiej SKOK przez bank krajowy. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, KNF poinformowała, że do dnia 6 lipca 2017 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK.

W związku z wpłynięciem wstępnego zgłoszenia od dwóch banków komercyjnych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, KNF w dniu 7 lipca 2017 r. jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 31 lipca 2017 r. włącznie na zajęcie przez te banki stanowiska w przedmiotowej sprawie. Następnie w dniu 31 lipca 2017 r., na wniosek jednego z tych banków dotyczący ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK, termin ten został przez KNF jednogłośnie przedłużony do dnia 8 sierpnia 2017 r.

W dniu 7 sierpnia 2017 r. bank, który dokonał zgłoszenia, tj. ING Bank Śląski S.A., w związku z osiągnięciem porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 264 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), wyraził zgodę na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

Według sprawozdawczości na koniec czerwca 2017 r., Bieszczadzka SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 2 281 tys. złotych, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 5,76% oraz wykazywała łączne straty na kwotę (-) 2 289 tys. złotych. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 19 tys. członków Bieszczadzkiej SKOK wynoszą 44 414 tys. złotych.

Sytuacja ING Banku Śląskiego S.A. pozwala na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej Bieszczadzkiej SKOK wynosi 0,04% wartości aktywów ING Banku Śląskiego S.A. ING Bank Śląski S.A. spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w Bieszczadzkiej SKOK depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia Bieszczadzkiej SKOK przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków Bieszczadzkiej SKOK wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej ING Banku Śląskiego S.A.

Z dniem 11 sierpnia 2017 r. zarząd majątkiem Bieszczadzkiej SKOK obejmuje zarząd ING Banku Śląskiego S.A. Z dniem 1 września 2017 r. Bieszczadzka SKOK zostanie przejęta przez ING Bank Śląski S.A. jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie ING Banku Śląskiego S.A. w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

2.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Lubuska SKOK) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok. 

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Lubuskiej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Lubuskiej SKOK przez bank. 

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Lubuskiej SKOK, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Lubuskiej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 24 sierpnia 2017 r. włącznie

Aby uzyskać informacje o sytuacji Lubuskiej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.

3.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

 • sytuacji banków w I kwartale 2017 r.,
 • sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2017 r.,
 • stanu sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 r.,
 • podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie ok 01.05.2017 r. do 30.06.2017 r.

4.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

 • 29 sierpnia 2017 r., 
 • 12 września 2017 r., 
 • 26 września 2017 r., 
 • 10 października 2017 r.

_____________________ 

 1 J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1 i 2 komunikatu.

2 Z. Sokal nie brał udziału w głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1 komunikatu.
Do pobrania

Komunikat z 366. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2017 r.

plik .pdf, 305,2kB
Pobierz