Komunikat KNF dotyczący przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska S.A.

data aktualizacji

Nawiązując do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 lipca 2017 r. Komisja zauważa, że nie doszło do wykonania jednego z kluczowych zobowiązań inwestorskich złożonych KNF przez Raiffeisen Bank International AG.

KNF ponownie zwraca uwagę na przewidziane w ustawie Prawo bankowe sankcje za niewykonanie zobowiązań. Mając jednak na uwadze, iż osiągnięcie skutku w postaci wprowadzenia kolejnego z 10 największych banków krajowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest istotną wartością z perspektywy prawidłowego i bezpiecznego rozwoju rynku bankowego, zaś natychmiastowe zastosowanie sankcji (w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji) mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji pierwszej oferty publicznej (IPO), KNF powstrzyma się od wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2018 r., podejmując realne działania mające na celu poprawę atrakcyjności oferty publicznej akcji RBPL, dla przykładu poprzez:

  • rozważenie realizacji oferty w drodze emisji nowych, a nie poprzez sprzedaż posiadanych przez RBI akcji Banku, co upewniłoby potencjalnych inwestorów o długoterminowym zaangażowaniu RBI w RBPL, zapewniłoby RBPL dodatkowy kapitał i byłoby korzystne m.in. w aspekcie deklarowanego również przez RBI rozwoju Banku,
  • zwiększenie liczby oferowanych akcji, w odpowiedzi na wyrażane przez potencjalnych inwestorów obawy, że niska płynność ograniczy możliwości ich wyjścia z inwestycji,
  • skierowanie oferty również do inwestorów indywidualnych, co powinno zwiększyć zainteresowanie IPO RBPL i płynność akcji po debiucie,
  • zapewnienie lepszej komunikacji z rynkiem, do którego będzie kierowana oferta.

KNF wyraża nadzieję, że aktywne i pozytywne działania kierownictwa RBI doprowadzą do pełnej realizacji zobowiązań i KNF nie będzie zmuszona do zastosowania przewidzianych prawem sankcji.