Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji 29 czerwca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G, H, I, J PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).