Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getback

data aktualizacji 09 marca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Getback SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł. (oferującym jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie).