Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

data aktualizacji 24 marca 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki: 

BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach – od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r. włącznie. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

W ocenie UKNF istnieje podejrzenie istotnych nieprawidłowości związanych z ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki BUMECH S.A. Zdaniem UKNF zawieszenie obrotu na okres jednego miesiąca pozwoli na dokonanie niezbędnych ustaleń stanu faktycznego. W przypadku wcześniejszego wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, obrót akcjami spółki BUMECH S.A. zostanie wznowiony przed upływem miesięcznego terminu.