Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Ghelamco Invest

data aktualizacji 29 stycznia 2016


    Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji na okaziciela Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, w którym łączna kwota nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 350.000.000 PLN. (oferującym jest Pekao Investment Banking SA z siedzibą w Warszawie).