Ujawnienia PKO BP w ćwiczeniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)

data aktualizacji 09 grudnia 2016

Bank PKO BP uczestniczył w trzeciej edycji ogólnoeuropejskiego ćwiczenia ujawniającego (transparency exercise) zainicjowanego i koordynowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA).

Celem ćwiczenia EBA było zwiększenie przejrzystości europejskiego sektora bankowego i wspieranie dyscypliny rynkowej. Badanie europejskie przeprowadzono na próbie 131 banków o istotnej pozycji na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Arkusze sprawozdawcze, oparte na jednolitej metodologii europejskiej, zawierają informacje o sytuacji banków według stanu na 31 grudnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2016 r.

Wyniki ćwiczenia potwierdzają stabilność i wiarygodność polskiego sektora bankowego. Na koniec września 2016 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) sektora banków komercyjnych w Polsce wynosił 16,05% i był o 1,80 p.p. wyższy niż we wrześniu 2015 r.


Więcej informacji o ćwiczeniu EBA.