Nowe europejskie regulacje obowiązujące jednostki zainteresowania publicznego

data aktualizacji 22 czerwca 2016

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), w związku z prośbą Ministerstwa Finansów informuje, że od dnia 17 czerwca 2016 r. jednostki zainteresowania publicznego są zobowiązane do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Dz.U.UE.L.2014.158.77, z późn. zm.). Katalog podmiotów spełniających definicję jednostki zainteresowania publicznego określa art. 2 pkt 4 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1011; dalej: ustawa o biegłych rewidentach).

Wobec powyższego KNF zwraca uwagę na kwestie dotyczące obowiązków przewidzianych w ww. rozporządzeniu Nr 537/2014, w szczególności na regulacje w zakresie: 

  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
  • komitetu audytu, w tym jego zadań w zakresie monitorowania i zapewnienia niezależności firmy audytorskiej, w szczególności dotyczących wynagrodzenia za świadczenie na rzecz badanego podmiotu dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdania finansowego.

Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach mają zastosowanie w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z postanowieniami wynikającymi z ww. rozporządzenia Nr 537/2014.

Aktualnie Ministerstwo Finansów prowadzi prace na przyjęciem nowej ustawy o biegłych rewidentach implementującej postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. UE. 2014.158/196) oraz wybranych opcji przewidzianych w powyższym rozporządzeniu Nr 537/2014.
 
Projekt ustawy

Treść rozporządzenia Nr 537/2014