Komunikat z 331. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2016 r.

data aktualizacji 28 października 2016

1.    W trzysta trzydziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2.    KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę IndygoTech Minerals SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w związku z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie zmieniające), w związku z przekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku z naruszeniem terminu.

Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowości dotyczyły przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku z naruszeniem terminu, wynoszącym 29 dni.

W ocenie Komisji publikacja rzetelnych i prawidłowo sporządzonych raportów okresowych stanowi jeden z podstawowych obowiązków emitentów, który powinien być wykonywany w terminach określonych przepisami prawa, gdyż ma istotny wpływ na prawidłowość wyceny akcji emitentów. Dzieje się tak z uwagi na zakres informacji jakie zawierają raporty okresowe, pozwalających na ocenę sytuacji majątkowej i gospodarczej emitenta. Z powyższych względów publikacja raportów okresowych z naruszeniem terminu ma negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Komisja podkreśla, iż powoływane przez stronę w toku postępowania administracyjnego okoliczności towarzyszące naruszeniu, a mianowicie błąd w wyborze podmiotu sporządzającego na zlecenie spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. oraz brak wcześniejszego doświadczenia w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie mają wpływu na ustalenie odpowiedzialności administracyjnej i nie usprawiedliwiają nieterminowej publikacji raportu okresowego.

3.    Komisja, na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 228 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jednogłośnie nałożyła na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty między innymi art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

4.    KNF, na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie nałożyła na Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wobec niezawiadomienia KNF o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji spółki prowadzącej giełdę w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego.

5.    Komisja jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Raiffeisen Centrobank AG z Austrii art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem akcji spółki Grupa Azoty SA.

W dniu 25 lipca 2014 r. KNF przekazała do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Raiffeisen Centrobank AG art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

W dniu 8 września 2016 r. KNF wydała decyzję, którą umorzyła ww. postępowanie jako bezprzedmiotowe, gdyż brak było podstaw prawnych oraz faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy i podjęcia decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej wobec braku naruszenia przez Raiffeisen Centrobank AG art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Po zgromadzeniu materiału dowodowego KNF ustaliła bowiem, że podmiot ten nie był zobowiązany do przekazywania KNF i spółce zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Tym samym w związku z brakiem istnienia obowiązku z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Raiffeisen Centrobank AG nie mógł dopuścić się jego niewykonania bądź nienależytego wykonania, co w konsekwencji uzasadniałoby nałożenie kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 7 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z 7 biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w danym kwartale albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

7.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    8 listopada 2016 r.
•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r.