Komunikat z 325. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 października 2016 r.

data aktualizacji 14 października 2016

1.    W trzysta dwudziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
•    Pan Radosław Domagalski-Łabędzki – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła nowemu Przewodniczącemu KNF upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Uchwała KNF jest zgodna z dotychczasową praktyką, stanowi realizację uprawnienia Komisji wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Upoważnienie obejmuje podejmowanie działań w zakresie właściwości KNF, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych, z wyłączeniem rozstrzygnięć co do istoty sprawy w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz rozstrzygnięć co do istoty sprawy w postępowaniach wszczynanych na wniosek wniesiony na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

W związku z objęciem funkcji Przewodniczącego KNF przez Pana Marka Chrzanowskiego konieczne było udzielenie przez Komisję stosownego imiennego upoważnienia. Zakres upoważnienia wynikający z uchwały jest analogiczny do zakresu upoważnienia, jakim dysponował poprzedni Przewodniczący KNF, Pan Andrzej Jakubiak.


3.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    25 października 2016 r.
•    8 listopada 2016 r.
•    22 listopada 2016 r.
•    6 grudnia 2016 r.
•    20 grudnia 2016 r.
•    10 stycznia 2017 r.