Komunikat z 309. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2016 r.

data aktualizacji 31 maja 2016

1. W trzysta dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas SA z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W dniu 2 września 2014 r. KNF stwierdzając brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania w zakresie m.in. zwiększenia płynności akcji BGŻ w następujący sposób:

• zwiększenie ilości akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 12,5% do 30 czerwca 2016 r., oraz
• zwiększenie ilości akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 25% plus jedna akcja do końca 2018 r.

z zastrzeżeniem, że gdyby osiągnięcie deklarowanej ilości akcji w wolnym obrocie w terminie było nieuzasadnione z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych lub wyjątkowych warunków rynkowych lub narażałoby grupę BNP Paribas na nieuzasadnione straty finansowe, BNP Paribas niezwłocznie przystąpi do rozmów z KNF, w celu uzgodnienia zmienionego harmonogramu osiągnięcia takiej ilości akcji w wolnym obrocie.

Zmiana terminu realizacji tego zobowiązania inwestorskiego, uzasadniona nieprzewidzianą niekorzystną zmianą warunków rynkowych w stosunku do momentu złożenia zobowiązania, polega na tym, że KNF uzna zobowiązanie za wykonane jeśli płynność akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA osiągnie poziom co najmniej:

• 12,5% akcji do końca 2018 r., oraz
• 25% plus jedna akcja do końca 2020 r.

3. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• sytuacji banków w 2015 r.,
• dodatkowych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka związanego z kredytami walutowymi,
• sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2015 r.,
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2015 r.,
• sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w 2015 r.

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 7 czerwca 2016 r.
• 21 czerwca 2016 r.
• 5 lipca 2016 r.