Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Mediatel

data aktualizacji 04 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

  • Mediatel SA – od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż cztery miesiące o dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

_________________________
1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.