Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alior Banku SA z 18 maja 2016 r.

data aktualizacji 18 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Bank Zachodni WBK SA).