Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Towarzystwo Finansowe „Silesia”

data aktualizacji 17 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 16 sierpnia 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 

Zarządzającym jest:
1. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
• KBC Subfundusz Papierów Dłużnych,
• KBC Subfundusz Pieniężny,
• KBC Subfundusz Stabilny,
• KBC Subfundusz Aktywny,
• KBC Subfundusz Akcyjny,
• KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
• KBC Subfundusz Globalny Akcyjny,
• KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.