Komunikat w sprawie spotkania Kierownictwa Urzędu KNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków spółdzielczych

data aktualizacji 12 grudnia 2016

7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków spółdzielczych. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, którzy przeprowadzali badanie sprawozdań finansowych banków spółdzielczych sporządzonych za rok 2015 oraz przedstawiciele KRBR.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego p. Marek Chrzanowski wskazał,
że bankowość spółdzielcza jest ważnym sektorem rynku finansowego i zadeklarował kontynuowanie osobnych spotkań z biegłymi rewidentami poświęconych zagadnieniom dedykowanym tego typu działalności na rynku bankowym.

Podczas spotkania przedstawiciele UKNF zaprezentowali informacje w następującym zakresie:

Obszar Analityczny:
•    Ogólna sytuacja sektora na koniec III kwartału 2016 r.
•    Informacja o zmianach w systemie - IPS i ich wpływie na ocenę poszczególnych uczestników.
•    Sytuacja banków spółdzielczych poza systemami ochrony.
•    Jakość współpracy biegłych z organem nadzoru w świetle obowiązków wynikających z Prawa bankowego.
•    Ocena współpracy biegłych rewidentów z UKNF w świetle realizacji obowiązku zawiadomienia w trakcie badania.
•    Zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie analizy sprawozdań finansowych.

Obszar Inspekcyjny:
•    Transakcje zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
•    Wycena certyfikatów inwestycyjnych.
•    Wycena portfela kredytowego (w tym wycena zabezpieczeń).

Następnie przeprowadzono dyskusję z biegłymi rewidentami na temat problemów i obszarów ryzyka identyfikowanych w ramach realizowanych procesów przez firmy audytorskie podczas badania sprawozdań finansowych banków spółdzielczych.

W opinii uczestników spotkania możliwość wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej jest bardzo cenna i powinna być kontynuowana w przyszłości.