Komunikat w sprawie kary pieniężnej dla Jana Ryszarda Wojciechowskiego

data aktualizacji 26 stycznia 2016


W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie uchylenia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 r. w części, w której nakłada na Jana Ryszarda Wojciechowskiego karę pieniężną w wysokości 100 000 zł i nałożenia na Jana Ryszarda Wojciechowskiego kary pieniężnej w wysokości 80 000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy), w związku z rozpowszechnianiem w wywiadzie udzielonym w dniu 16 lutego 2010 r. w programie „Dzień na rynkach” w TVN CNBC nierzetelnych informacji dotyczących ewentualnego złożenia przez CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości, które mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie).

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Jana Ryszarda Wojciechowskiego kary pieniężnej w związku z rozpowszechnianiem nierzetelnych informacji o ewentualnym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę powiązaną ze spółką publiczną spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie.

Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Jana Ryszarda Wojciechowskiego nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż rozpowszechniał on w wywiadzie udzielonym w dniu 16 lutego 2010 r. w programie „Dzień na rynkach” w TVN CNBC nierzetelne informacje dotyczące ewentualnego złożenia przez CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „CR Media Consulting”) wniosku o ogłoszenie upadłości, które mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: „Spółka”, „Internet Group”). W trakcie przedmiotowego wywiadu, udzielając odpowiedzi na zadane przez dziennikarza pytanie dotyczące CR Media Consulting (przed rozmową na antenie Jan Ryszard Wojciechowski nie otrzymał pytań, które były mu zadane podczas wywiadu i nie została mu przybliżona jego tematyka), tj. „(…) a czy trwają rozmowy z wierzycielami” Strona odpowiedziała: „(…) tak, trwają rozmowy z wierzycielami, były składane propozycje, te propozycje nawet w naszym przekonaniu, zarządu, bardzo interesujące, jednak nie zostały przyjęte, jeden z wierzycieli znaczących zgodził się skorzystać z takiej oferty, pozostali nie,
są (…) dalej prowadzone rozmowy”
. Następnie Strona stwierdziła: „(…) tu (sytuacja - przyp. Komisji) nie jest jeszcze rozwiązana i mamy nadzieję, że w ciągu kilku dni uda się nam tę sprawę rozwiązać”. Na pytanie dziennikarza: „(…) powiedział Pan, że nie ma sytuacji, żeby wniosek o upadłość wobec Internet Group się pojawił, ale wobec CR Media (Consulting - przyp. Komisji) może się pojawić w najbliższych tygodniach, dniach?” Strona odpowiedziała, że „(…) to zależy oczywiście od determinacji poszczególnych naszych wierzycieli (…)”.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Komisja ustaliła natomiast, że już w dniu 5 lutego 2010 r. Jan Ryszard Wojciechowski posiadał wiedzę o podjęciu w tym samym dniu uchwały zarządu CR Media Consulting w przedmiocie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Następnie, w dniu 12 lutego 2010 r. sporządzono, podpisany m.in. przez Stronę, plan restrukturyzacji grupy kapitałowej, którego jednym z elementów było zaplanowane na dzień 17 lutego 2010 r. złożenie przez CR Media Consulting wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 15 lutego 2010 r. odbyło się z udziałem Strony posiedzenie rady nadzorczej Spółki, gdzie zapoznano się z opinią kancelarii prawnej na temat przydatności ewentualnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości CR Media Consulting i pozytywnie zaopiniowano plan restrukturyzacji grupy kapitałowej. Z kolei w dniu 16 lutego 2010 r. Spółka skierowała pismo do BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - głównego wierzyciela Internet Group, w którym wskazała na konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości CR Media Consulting do dnia 18 lutego 2010 r. Ostatecznie do złożenia wniosku przez CR Media Consulting doszło w dniu 19 lutego 2010 r., o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2010 z dnia 19 lutego 2010 r.

W świetle poczynionych ustaleń Komisja oceniła wypowiedzi Strony jako nierzetelne oraz powodujące mylne wyobrażenie, że dłużnik, tj. CR Media Consulting nie zamierza i nie planuje złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Tymczasem, zdaniem Komisji, już od dnia
5 lutego 2010 r. Strona miała świadomość podjęcia przez zarząd CR Media Consulting uchwały w sprawie wystąpienia przesłanek do złożenia stosowanego wniosku, co zgodnie z brzmieniem art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 223, z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze”) obligowało zarząd CR Media Consulting do złożenia w sądzie wniosku o ogłoszeniu upadłości w ustawowo określonym terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia przesłanek. Należy zatem stwierdzić, iż w trakcie udzielania wywiadu w dniu 16 lutego 2010 r. Strona była świadoma, iż kwestia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarząd CR Media Consulting, tj. przez dłużnika, jest przesądzona, co stało w sprzeczności z jej przytoczoną wcześniej wypowiedzią.

Mając na uwadze powyższe Komisja stwierdziła, że Jan Ryszard Wojciechowski dopuścił się naruszenia art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie, rozpowszechniając w wywiadzie udzielonym w dniu 16 lutego 2010 r. w programie „Dzień na rynkach” w TVN CNBC nierzetelne informacje dotyczące ewentualnego złożenia przez CR Media Consulting wniosku o ogłoszenie upadłości, które mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji Internet Group.

Należy zatem uznać, iż zachowanie Strony stanowiło naruszenie fundamentalnej zasady transparentności rynku regulowanego, która zakłada, iż odbywający się obrót instrumentami finansowymi wynika z wzajemnego popytu i podaży, a także równego dostępu do informacji. Zachwianie zaufania uczestników rynku do przejrzystości obrotu regulowanego skutkuje podejmowaniem decyzji w oderwaniu od rzeczywistego stanu emitenta i w ostateczności może doprowadzić do stopniowego wycofania kapitału przez inwestorów. Ze względu na istotne konsekwencje dla wszystkich uczestników rynku każdorazowe naruszenie zasady transparentności nie może być lekceważone i powinno spotkać się ze stanowczą reakcją nadzorczą Komisji.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż działania nadzorcze Komisji wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także zagwarantowania ochrony interesów uczestników tego rynku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że manipulacja informacjami sugerującymi, że wszczęcie postępowania upadłościowego wobec CR Media Consulting zostało pozostawione do decyzji wierzycieli podczas, gdy zarząd ww. spółki na kilka dni przed dniem udzielenia przez Stronę wywiadu podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu istotnie naruszała prawo uczestników rynku do równego dostępu do informacji. Wskazać bowiem należy, iż w przedmiotowym okresie sytuacja Spółki była oceniana z punktu widzenia całej grupy kapitałowej, gdyż zdarzenia lub okoliczności odnoszące się do podmiotów zależnych emitenta wpływają na wartość jego aktywów. Dodatkowo należy stwierdzić że CR Media Consulting ze względu na swoją pozycję rynkową i osiągane wyniki był znaczącym podmiotem w grupie kapitałowej Spółki.

Komisja miała również na uwadze uświadomienie pozostałym podmiotom działającym na rynku nieuchronność sankcji za naruszenie prawa, której dotkliwość jest uzależniona od zachowań karanego podmiotu gdyż zastosowane kary pieniężne są skutecznym instrumentem nadzorczym, mającym zapobiegać powstawaniu bezprawia administracyjnego, ugruntowując poczucie obowiązywania prawa oraz zaufanie do Komisji jako organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym.