Informacja o wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie dotyczącej decyzji KNF w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na TUW SKOK w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem przepisów prawa

data aktualizacji 15 czerwca 2016

W dniu 15 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w sprawie o sygnaturze II GSK 261/15 wydał wyrok uchylający wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 14 października 2014 r. (VI SA/Wa 1504/14). Na mocy wyroku WSA z dnia 14 października 2014 r. uchylona została decyzja KNF z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Orzeczenie to zostało przez NSA wyeliminowane z obrotu prawnego.

NSA podzielił zdecydowaną większość argumentów podniesionych przez pełnomocników KNF. W szczególności NSA w ustnych motywach wyroku poinformował, że WSA nie wykazał, aby decyzja KNF została wydana z naruszeniem prawa. NSA podkreślił skrupulatność i obszerność ustaleń zawartych w decyzji w przedmiocie nałożenia kary. Ponadto NSA podkreślił, że KNF jako wyspecjalizowany organ nadzoru nie jest zobowiązana do korzystania z opinii biegłych w kwestiach aktuarialnych. NSA podzielił również zaprezentowaną przez pełnomocników KNF wykładnię art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wskazując między innymi, że przepis ten określa kryteria kalkulacji składki ubezpieczeniowej, nie uzależnia tej kalkulacji od bieżącej kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń oraz że ma zastosowanie niezależnie od formy organizacyjno-prawnej zakładu ubezpieczeń.

W związku z wyrokiem NSA sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia przez WSA, który będzie związany oceną prawną wyrażoną przez NSA.

Urząd KNF przypomina, że pomimo uchylenia ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej regulacja analogiczna jak art. 18 ust. 1 i 2 tej ustawy znajduje się w art. 33 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.