Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS Sp. z o.o.

data aktualizacji 06 maja 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 maja 2016 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 


Zarządzającym jest:
1.    PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.