Komunikat z 355. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2017 r.

data aktualizacji 16 maja 2017

W trzysta pięćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pawła Surówki na stanowisko prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.,
•    Konrada Maniaka na stanowisko członka Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.,
•    Wiesława Tadeusza Żółtkowskiego na stanowisko członka Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

2.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Nike na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Nike przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Nike, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Nike. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 30 maja 2017 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Nike, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.


3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce:

•    Kofola CeskoSlovensko a.s

na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 czerwca 2017 r.

4.    Komisja, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, jednogłośnie nałożyła na spółkę PC GUARD S.A. karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy zł, wobec stwierdzenia, że Spółka nienależycie wykonała obowiązki informacyjne określone w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy w zw. z:

1)    § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, dalej „Rozporządzenie”) w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 860, dalej „Rozporządzenie zmieniające”) w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku z naruszeniem terminu,
2)    § 101 ust. 7 Rozporządzenia w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia zmieniającego w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku z naruszeniem terminu,
3)    § 101 ust. 9 Rozporządzenia w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia zmieniającego w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok z naruszeniem terminu.

Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych. Dostarczają one bowiem danych finansowych i pełnych informacji na temat emitenta, przebiegu i wyników jego działalności, opisują skutki podejmowanych przez niego decyzji, otoczenie biznesowe i wskazują, jakie okoliczności wpłynęły na wynik finansowy. Inwestorzy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych powinni mieć zapewnioną możliwość skorzystania z tych informacji, stanowiących narzędzie przezwyciężania asymetrii informacji na rynku.

W przypadku spółki PC GUARD S.A. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe został przekazany z opóźnieniem wynoszącym 105 dni, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku zawierający jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe został przekazany z opóźnieniem wynoszącym 70 dni, a skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku zawierający jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe z opóźnieniem wynoszącym 168 dni. Natomiast skonsolidowany raport roczny i raport roczny za rok obrotowy 2015 zostały przekazane z opóźnieniem wynoszącym 84 dni.

Spółka opóźniwszy publikację raportów okresowych naruszyła zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów, w ściśle określonych terminach, do rzetelnych i pełnych informacji, na podstawie których mogą oni podejmować decyzje inwestycyjne przy zredukowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Publikacja raportów po terminie doprowadziła do sytuacji, w której uczestnicy rynku kapitałowego nie dysponowali – na moment kiedy informacje te powinny być powszechnie dostępne inwestorom - kompletem rzetelnych informacji, przedstawiających całościowy obraz Spółki i jej Grupy Kapitałowej we wszelkich obszarach jej działalności oraz jej kondycji finansowej, więc podjęcie przez nich racjonalnej decyzji inwestycyjnej było utrudnione. Systematycznie publikowane dane finansowe emitentów i ich grup kapitałowych dostarczają danych dla prawidłowej wyceny akcji emitentów. Ostatnim opublikowanym w przewidzianym prawem terminie raportem okresowym Strony, był raport kwartalny za I kwartał 2015 roku, opublikowany w dniu 15 maja 2015 roku. W dniu 31 sierpnia 2015 roku, inwestorzy powinni byli otrzymać dane finansowe za I półrocze 2015 roku. Przez okres aż 168 dni (tj. do dnia 15 lutego 2016 r.) inwestorzy nie mieli dostępu do aktualnych wyników finansowych Spółki.

Analizując dane finansowe za 2014 rok, inwestorzy mogli przypuszczać, iż sytuacja finansowa Spółki ulega pogorszeniu, jednak przez aż 168 dni nie otrzymywali informacji o aktualnych wynikach finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek terminowego przekazywania danych finansowych Spółki przy stale pogarszającej się sytuacji finansowej Spółki, należy uznać za kluczowy. Obowiązki informacyjne nałożone na emitentów papierów wartościowych służą realizacji zasady transparentności obrotu. Jednym z zasadniczych obowiązków informacyjnych spółek publicznych, mającym istotne znaczenie dla pewności i rzetelności obrotu, jest publikacja raportów okresowych, które są dla uczestników rynku kapitałowego podstawowym źródłem informacji o spółce. Natomiast w związku z opóźnieniem w publikacji raportów okresowych, Spółka nie zapewniła powszechnego i równego dostępu do kluczowych informacji dotyczących swojej sytuacji finansowej. Zachowanie Spółki godziło więc w interes i bezpieczeństwo inwestorów.

Emitenci mają czas na przygotowanie każdego raportu okresowego i powinni tak zorganizować prace związane z przygotowaniem oraz opublikowaniem raportu, aby w tych terminach doszło do przekazania raportów Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości. W Spółce jako emitencie akcji dopuszczonych do obrotu na GPW nie powinno było dojść do sytuacji, w której nie mogła wykonać swoich obowiązków. Raporty okresowe są bowiem źródłem informacji tak znaczących z perspektywy uczestników rynku kapitałowego, że ustawodawca nie przewidział okoliczności usprawiedliwiających brak ich przekazania.

5.    Komisja, na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, jednogłośnie nałożyła na spółki DAMF Invest S.A. i FON S.A. kary pieniężne:
•    na spółkę DAMF Invest S.A. – w wysokości 100 tysięcy zł,
•    na spółkę FON S.A. – w wysokości 100 tysięcy zł,
wobec stwierdzenia, że ww. spółki nie dokonały w terminie zawiadomień Komisji i spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. z siedzibą w Hermanowej (obecnie Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku, dalej „Emitent”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z przekroczeniem w dniu 1 stycznia 2012 r. progu 90 % ogólnej liczby głosów w Emitencie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o dokonanym naruszeniu oraz o zastosowanym przez KNF środku prawnym w postaci wydania decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną ma na celu zdyscyplinowanie akcjonariuszy spółek publicznych do rzetelnego i terminowego wykonywania obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji oraz uświadomienie uczestnikom rynku kapitałowego nieuchronności poniesienia sankcji administracyjnej za ich naruszenie.

KNF podkreśla, że obowiązki związane z posiadaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych należą do najważniejszych obowiązków inwestorów.

Na wstępie Komisja wskazuje, że w dacie zdarzenia związanego ze stwierdzonym naruszeniem spółka DAMF Invest S.A. była podmiotem dominującym wobec FON S.A. (posiadała 66 % ogólnej liczby głosów w tej spółce). Stąd też na obu spółkach ciążyły obowiązki notyfikacyjne związane ze znacznymi pakietami akcji, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Emitenta przez podmiot zależny od każdej z nich.

Rozpatrując niniejszą sprawę, Komisja stwierdziła w pierwszej kolejności, że w dniu 29 grudnia 2011 r. Emitent zawarł ze spółkami: TransRMF sp. z o.o. i FON Ecology S.A. umowę inwestycyjną, będącą częścią szerokiego porozumienia inwestorskiego, na mocy którego kontrolny pakiet w Emitencie zmienił właściciela oraz podjęta została głęboka restrukturyzacja Emitenta (obejmująca zbycie zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa). Emitent opóźnił przekazanie informacji o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej, przekazując KNF raport w trybie art. 57 ustawy o ofercie w dniu 30 grudnia 2011 r. i zobowiązując się do przekazania informacji do publicznej wiadomości do dnia 15 stycznia 2012 r.

Wraz z umową inwestycyjną zawarta została umowa sprzedaży pomiędzy spółkami: TransRMF sp. z o.o. (sprzedający) i FON Ecology S.A. (kupujący), której przedmiotem było 100 % udziałów w spółce TransRMF PLUS sp. z o.o. Na podstawie umowy sprzedaży, Trans RMF Sp. z o.o. zbył na rzecz FON Ecology S.A. (ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2012 r.) własność wszystkich udziałów w TransRMF Plus sp. z o.o.  Spółka TransRMF PLUS sp. z o.o. posiadała pakiet akcji Emitenta uprawniający do wykonywania 96,04 % ogólnej liczby głosów, stąd też równocześnie ze zbyciem udziałów w TransRMF Plus sp. z o.o., nastąpiło pośrednie zbycie kontrolnego pakietu akcji Emitenta przez TransRMF sp. z o.o. na rzecz FON Ecology S.A. Skutek w postaci nabycia kontrolnego pakietu akcji Emitenta (uprawniających do oddania 96,04 % ogólnej liczby głosów) na podstawie umowy inwestycyjnej nastąpił w dniu 1 stycznia 2012 r. (niedziela). Termin na dokonanie zawiadomienia Emitenta i Komisji o przekroczeniu progu 90 % ogólnej liczby głosów w Emitencie, wynoszący 4 dni robocze, upływał w dniu 5 stycznia 2012 r. (czwartek).

W dniu 4 stycznia 2012 r. (środa) zarówno spółka DAMF Invest S.A., jak i spółka FON S.A. nadały w placówce pocztowej pisma, zawierające zawiadomienie Komisji o pośrednim nabyciu akcji Emitenta, skutkującym przekroczeniem progu 90 % ogólnej liczby głosów w Emitencie.

Zawiadomienia wpłynęły do Komisji w dniu 9 stycznia 2012 r. (poniedziałek). Natomiast Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o otrzymanych zawiadomieniach dopiero w dniu 12 stycznia 2012 r. (czwartek) w późnych godzinach wieczornych.

KNF podkreśla, że przepisy dotyczące obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji należą do standardowych rozwiązań mających na celu ochronę pozostałych inwestorów na rynku kapitałowym, zaś naruszenia, jakich dopuściły się ukarane spółki, godziły w dobro szczególnie chronione, jakim jest przejrzystość rynku kapitałowego.

Komisja wskazuje również na brzmienie przepisu art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, który obliguje akcjonariusza do dokonywania zawiadomienia niezwłocznie. Niezwłoczność oznacza w tym przypadku dokonanie czynności bez jej zbędnego przedłużania, bez nieuzasadnionej zwłoki, zaś terminem ostatecznym jest termin czterech dni roboczych (w przypadku transakcji pozagiełdowych) lub sześciu dni sesyjnych (w przypadku transakcji giełdowych). Terminy: 4- i 6-dniowy, określone we wskazanym przepisie są terminami prawa materialnego, nie zaś procesowego, zatem dla zachowania takiego terminu nie jest wystarczające złożenie pisma zawierającego oświadczenie akcjonariusza w placówce pocztowej, lecz niezbędne jest, aby treść zawiadomienia dotarła do adresata (w tym przypadku – do emitenta i Komisji).

6.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kary pieniężnej w wysokości 100 tysięcy złotych w związku z naruszeniem przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie:

1)    art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabyciem przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, poprzez wydzielone w jego ramach Subfundusze, akcji spółki Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w łącznej liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu emitenta;
2)    § 9 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego poprzez przekazanie z opóźnieniem przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty raportu bieżącego informującego o przekroczeniu ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z ustawy lub statutu funduszu w odniesieniu do inwestowania przez Subfundusze wydzielone w ramach Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty w akcje spółki Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.;
3)    § 9 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego wobec nieprzekazania przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty raportu bieżącego informującego o zwiększeniu przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z ustawy lub statutu funduszu w odniesieniu do inwestowania przez Subfundusze wydzielone w ramach Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty w akcje spółki Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.

i nałożyła na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. karę pieniężną w wysokości 85 tysięcy złotych za naruszenie przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1)        art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, poprzez nabycie przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przez wydzielone w jego ramach subfundusze: Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu, Subfundusz Novo Akcji i Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, akcji spółki Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., w łącznej liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu emitenta;
2)        § 9 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, poprzez przekazanie z opóźnieniem przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r., informującego o przekroczeniu ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w odniesieniu do inwestowania przez subfundusze wydzielone w ramach Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w akcje spółki Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.;
3)    § 9 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „Rozporządzenie”), poprzez nieprzekazanie przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty raportu bieżącego, informującego o zwiększeniu przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w odniesieniu do inwestowania przez Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu i Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji wydzielone w ramach Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w akcje spółki Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 4 listopada 2014 r. jest związane wyłącznie z koniecznością uwzględniania nowych okoliczności faktycznych, w szczególności przywrócenia stanu zgodnego z prawem i nie zmienia faktu stwierdzenia naruszenia art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 9 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez powyższy podmiot wskazanych przepisów prawa, ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.


7.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 22 września 2015 r. dotyczącą nałożenia na spółkę MNI S.A. (dalej również „Spółkę”) kary pieniężnej w wysokości 1 miliona złotych wobec stwierdzenia, iż spółka MNI S.A. przekroczyła 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion Spółka Akcyjna bez zachowania warunków określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie, tj. bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Hyperion Spółka Akcyjna w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów i nałożyła na spółkę MNI S.A. karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy zł wobec stwierdzenia, iż ww. spółka przekroczyła 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion Spółka Akcyjna bez zachowania warunków określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie, tj. bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Hyperion Spółka Akcyjna w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

Komisja wskazuje, iż przyczyną uchylenia decyzji z dnia 22 września 2015 r. i nałożenia kary pieniężnej w nowym, niższym wymiarze jest uwzględnienie okoliczności aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz współpracy Spółki z KNF w toku postępowania administracyjnego.

W związku z transakcjami zawartymi na rynku regulowanym w dniu 4 kwietnia 2011 r., udział Spółki w ogólnej liczbie głosów spółki Hyperion S.A. w dniu 7 kwietnia 2011 r. przekroczył próg 33% bez uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, czym Spółka uniemożliwiła akcjonariuszom mniejszościowym wystąpienie ze spółki Hyperion S.A. lub ograniczenie w niej zaangażowania, w sytuacji gdy w spółce doszło do istotnego wzmocnienia pozycji innego akcjonariusza, a także uniemożliwiła akcjonariuszom powiększenie ich majątku poprzez zyskowną sprzedaż akcji spółki Hyperion S.A. w odpowiedzi na wezwanie, po korzystniejszej cenie niż ówczesna cena rynkowa.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez Spółkę ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

8.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 22 listopada 2011 r. w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 75 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie i nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportu okresowego.

Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku z przekazaniem do wiadomości publicznej raportu okresowego pomimo braku raportu z badania ww. sprawozdania przez biegłego rewidenta oraz opinii o przedmiotowym sprawozdaniu finansowym, w okresie pełnienia  przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej.

Jednocześnie KNF zwraca uwagę członków zarządu spółek publicznych jak ważna jest dbałość o zgodne z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Należy wskazać, iż prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad co przekłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się cen tych papierów wartościowych.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, iż spółka publiczna przekazała niekompletny raport okresowy, co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie.

W toku postępowania prowadzonego wobec członka zarządu spółki publicznej ustalono, że w momencie naruszenia przez Spółkę art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, Strona pełniła funkcję członka zarządu Spółki.

Komisja wskazuje, iż przyczyną uchylenia decyzji z dnia 22 listopada 2011 r. i nałożenia kary pieniężnej w nowym, niższym wymiarze jest uwzględnienie okoliczności takich jak: współpraca Strony z KNF w wyjaśnianiu przedmiotowej sprawy, fakt braku uprzedniej karalności Strony, stan zdrowia Strony, krótki okres sprawowania przez niej funkcji członka zarządu spółki publicznej oraz to, że do jej obowiązków nie należały sprawy finansowo-księgowe, a także jej sytuacja finansowa.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez spółkę publiczną przepisów prawa oraz sankcji administracyjnej nałożonej na członka zarządu spółki publicznej pełniącego  w czasie tego naruszenia funkcję członka zarządu, ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnych, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

9.    Komisja zapoznała się z:

•    raportem BION dla sektora banków spółdzielczych i zrzeszających za 2016 r.,
•    raportem o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na dzień 31 grudnia 2016 r.,
•    informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r.,
•    raportem o sytuacji finansowej domów maklerskich w 2016 r.,
•    raportem o sytuacji banków w 2016 r.,
•    informacją o sytuacji KIP i BUP w IV kwartale 2016 r.,
•    podsumowaniem wyników inspekcji na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym w 2016 r.,
•    informacją o implementacji Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

10.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    30 maja 2017 r.,
•    13 czerwca 2017 r.,
•    27 czerwca 2017 r.,
•    18 lipca 2017 r.,
•    1 sierpnia 2017 r.,
•    29 sierpnia 2017 r.,
•    12 września 2017 r.,
•    26 września 2017 r.,
•    10 października 2017 r. 

_______________________________
1  M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 6, 7 i 8 komunikatu.
2  A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1a komunikatu.
3  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 5 komunikatu.
4  Z. Sokal nie brał udziału w głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1a komunikatu.