Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku Forex

data aktualizacji

Z badania przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wśród krajowych domów maklerskich i biur maklerskich oferujących klientom możliwość inwestowania na rynku Forex w ramach internetowych platform transakcyjnych wynika, że w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.:
  • ok. 79,3% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku Forex poniosło stratę; 
  • ok. 20,7% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku Forex osiągnęło zysk.

Przedmiotowe wyniki podobnie, jak w poprzednich latach, bazują na metodologii opartej o wynik per saldo klienta na koniec roku, będący efektem transakcji zrealizowanych na wszystkich klasach instrumentów pochodnych.

UKNF zwraca uwagę, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane na poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających zysk, to w dłuższym horyzoncie czasowym, finalnie ok. 80% klientów dokonujących transakcji na rynku Forex ponosi stratę.

Prowadzone przez UKNF badania wyników klientów na rynku Forex w latach 2012-2016 wskazują, iż proporcja ta utrzymuje się na podobnym poziomie i jest zbliżona do wyników badań prowadzonych przez inne organy nadzoru z Unii Europejskiej.