Komunikat z 350. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2017 r.

data aktualizacji 11 kwietnia 2017

1.    W trzysta pięćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:


•    Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Pan Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
•    Pan Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
•    Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego4,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej5.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Krzysztofa Sławomira Karwowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie,
•    Pana Tomasza Krzysztofa Kabasa na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym.
•    Pana Waldemara Wojtkowiaka na stanowisko członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

3.    Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki publicznej BumechS.A.

Komunikat w sprawie spółki publicznej Bumech S.A.

4.    Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rekomendacji stosowania Wytycznych EBA dotyczących zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej.

W uchwale Komisja rekomenduje spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, krajowym instytucjom płatniczym oraz krajowym instytucjom pieniądza elektronicznego stosowanie Wytycznych, w odniesieniu do nowych lub znacznie zmienianych produktów, a także zapewnienie przestrzegania Wytycznych przez dystrybutorów tych produktów. Podobnie, Komisja rekomenduje bankom zapewnienie przestrzegania Wytycznych przez dystrybutorów ich produktów (konieczność dostosowania się do Wytycznych przez same banki wynika bezpośrednio z prawa europejskiego dlatego Komisja nie musiała wydawać bankom rekomendacji stosowania się do Wytycznych).

Komisja, kierując się zasadą dobra ogólnego, w celu ograniczenia ryzyka nierównego traktowania podmiotów funkcjonujących na polskim rynku oraz w celu ograniczenia możliwości arbitrażu regulacyjnego, oczekuje, że oddziały instytucji kredytowych w Polsce także będą stosować Wytyczne EBA.

Komisja oczekuje, że rekomendacje zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Tło regulacyjne

Dnia 22 marca 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał Wytyczne dotyczące zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej (EBA/GL/2015/18). Datę rozpoczęcia stosowania Wytycznych EBA wyznaczono na dzień 3 stycznia 2017 r.

Bezpośrednimi adresatami Wytycznych są banki oraz właściwe organy, co wynika z mandatu EBA. Natomiast z treści Wytycznych EBA wynika, że powinny być one stosowane także przez krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego oraz kredytodawców hipotecznych innych niż banki (zgodnie z przyjętą przez Parlament RP ustawą wdrażającą dyrektywę (UE)  w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi są to spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz oddziały banków zagranicznych). Wynika to z przyjętej w Wytycznych EBA definicji podmiotów (producentów, dystrybutorów) oraz wachlarza produktów, do których odnosi się treść dokumentu. Wytyczne EBA adresowane są zatem do szerszego kręgu podmiotów niż wynika to bezpośrednio z mandatu EBA. Komisja, jako adresat Wytycznych EBA, zobowiązana jest do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia przestrzegania Wytycznych przez wszystkie podmioty, do których odnosi się ich treść. Z tego względu, konieczne było wydanie stosownej rekomendacji.

Link do dokumentu

5.    Komisja, na wniosek Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę Umowy Systemu Ochrony SGB.

Wnioskowane zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie postanowień Umowy Systemu Ochrony SGB do zmian w przepisach prawa, tj. ustawie Prawo Bankowe oraz ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Rozszerzają one również działalność audytu prowadzonego przez jednostkę zarządzającą systemem o audyt technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego uczestników. Wprowadzono także modyfikacje w zakresie oceny punktowej, poprawiające proces oceny uczestników. Zmiany umożliwiają usprawnienie procesu audytowego oraz rozwiązań organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemu.

6.    Komisja, na wniosek Spółdzielni Spółdzielczego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Wnioskowane zmiany obejmują głównie kwestie organizacyjne i mają na celu przede wszystkim dostosowanie postanowień Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS do zmian w przepisach prawa, tj. ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, a także ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.  Zmiany umożliwiają usprawnienie funkcjonowania Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

7.    Komisja, na podstawie art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z art. 138 ust. 4a ustawy Prawo bankowe, jednogłośnie podjęła decyzję o odwołaniu Prezesa Zarządu jednego z banków spółdzielczych. Podjęcie decyzji jest wynikiem niedopełnienia przez Prezesa Zarządu Banku obowiązku poinformowania Komisji Nadzoru Finansowaniu o postawieniu mu zarzutów w postępowaniu karnym, w terminie 30 dni od dnia postawienia zarzutów.

Zgodnie z art. 138 ust 5 Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu banku w przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a także w przypadku niedopełnienia przez niego obowiązku, o którym mowa w ust. 4a.

Podjęcie decyzji nie było uwarunkowane sytuacją ekonomiczno-finansową podmiotu. KNF zdecydowała nie podawać nazwy Banku, którego sytuacja jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu środków w nim zgromadzonych.

8.    Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony przez jedną ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych program postępowania naprawczego.

9.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

•    bezpośredniego nabycia przez Open Finance S.A. akcji spółki Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa i 20% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa;
•    bezpośredniego nabycia przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa i 50% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.

10.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 2 maja 2017 r. spółce:

•    Asseco Central Europe a.s.

11.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o skreśleniu Wojciecha Zielińskiego z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

12.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę statutu:

•    Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

13.    Komisja nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (jako następcę prawnego Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group) karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Wynik głosowania KNF: 6 głosów za nałożeniem kary (M. Chrzanowski, M. Pachucki, F. Świtała, A. Artwich, A. Kaźmierczak, Z. Sokal, ), 1 głos wstrzymujący się (J.Wojtyła).

14.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku strony o ponowne rozpoznanie sprawy, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 7 lipca 2015 r., w części nakładającej na W Investments S.A. (obecnie: Baltic Bridge S.A.) karę pieniężną w wysokości 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, iż spółka ta:
1)    nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nie przekazała równocześnie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu w dniu 5 lutego 2010 r. przez spółkę zależną CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
2)    nie wykonała obowiązku określonego w art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nie przekazała niezwłocznie informacji, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie, równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymanej w dniu 28 maja 2012 r. od akcjonariusza o przekroczeniu przez podmioty wchodzące w skład porozumienia inwestycyjnego 33 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, i nałożyła na spółkę Baltic Bridge S.A. karę pieniężnej w wysokości 300 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie:
1) nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nie przekazała równocześnie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu w dniu 5 lutego 2010 r. przez spółkę zależną CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
2) nie wykonała obowiązku określonego w art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nie przekazała niezwłocznie informacji, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie, równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymanej w dniu 28 maja 2012 r. od akcjonariusza o przekroczeniu przez podmioty wchodzące w skład porozumienia inwestycyjnego 33 % ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 7 lipca 2015 r. jest związane wyłącznie z pogorszeniem się sytuacji finansowej karanego podmiotu i nie zmienia faktu stwierdzenia naruszeń obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 i 70 ustawy o ofercie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez powyższy podmiot ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

15.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    podsumowania czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i krajowych instytucjach płatniczych za rok 2016,
•    indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w 2016 r.,
•    działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2015 r.,
•    podmiotów wpisanych na Listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 01.03.2017 do 31.03.2017 r.

16.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    25 kwietnia 2017 r.,
•    16 maja 2017 r.,
•    30 maja 2017 r.,
•    13 czerwca 2017 r.,
•    27 czerwca 2017 r.,
•    18 lipca 2017 r.,
•    1 sierpnia 2017 r.,
•    29 sierpnia 2017 r.,
•    12 września 2017 r.,
•    26 września 2017 r.,
•    10 października 2017 r. 

__________________________
1  Pan M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 14 komunikatu.
2  Pan A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2a, 2b, 4 oraz 9b komunikatu.
3  Pan J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3, 9, 10, 11 i 14 komunikatu.
4  Pan A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2a i 2b komunikatu.
5  Pan Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2c i 12 komunikatu.