Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego ws. obrotu akcjami Merlin Group SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające1, aby ustalić, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w zakresie:

a) bezprawnego ujawnienia informacji poufnej w obrocie akcjami Merlin Group SA,
b) wykorzystania informacji poufnej w obrocie akcjami Merlin Group SA,

c) udzielania rekomendacji co do instrumentu finansowego, którego dotyczy informacja poufna w obrocie akcjami Merlin Group SA

– w okresie od 20 czerwca do 5 lipca 2018 roku przez ustalone osoby związane z grupą „Trading Jam Session”.

Złamanie zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych jest naruszeniem art. 14 lit. c rozporządzenia2 i na podstawie art. 180 ustawy o obrocie3 zagrożone jest grzywną do 2 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie. 

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej jest naruszeniem art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obiema tymi karami łącznie. 

Złamanie zakazu nieuprawnionego udzielania rekomendacji lub nakłaniania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna jest naruszeniem art. 14 lit. b rozporządzenia MAR i na podstawie art. 182 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 2 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie.

Informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego poprzez poinformowanie o potencjalnym naruszeniu ich interesów oraz o działaniach podjętych w tej sprawie przez Urząd KNF. 

______________________
1art. 18a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
3ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.)