Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kary pieniężnej na Monikę Kośko

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 15 grudnia 2023 roku wydała decyzję nakładającą na Monikę Kośko – byłego członka Zarządu Ursus SA w upadłości z siedzibą w Warszawie – nr KRS 0000013785 („Spółka”) 

  • karę pieniężną w wysokości 200 000 zł

za opóźnienie podania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w związku z utratą płynności finansowej przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR1

Decyzja nie jest ostateczna. Monika Kośko może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 4 145 600 zł. 

______________________
1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12 czerwca 2014 r., t. 57, s. 1 ze zm.)