Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Skutki wykreślenia wpisu z Rejestru instytucji pożyczkowych

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Od 1 stycznia 2024 roku działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego podlega nadzorowi KNF.

Zgodnie z przepisami przejściowymi1 podmioty prowadzące działalność w charakterze instytucji pożyczkowej, które były wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez KNF, zobligowane były na dzień 1 stycznia 2024 roku spełnić minimalne wymagania formalne m.in. w zakresie2:

a) formy organizacyjnej (instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą), 

b) struktury kapitałowej (minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 000 000 zł).

1 stycznia 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła ocenę podmiotów wpisanych do Rejestru instytucji pożyczkowych i wykreśliła z niego te, które nie spełniały warunków określonych w art. 59a ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim3.

Wykreślenie podmiotów z rejestru jest jednoznaczne z utratą legitymacji do dalszego prowadzenia działalności kredytowej w charakterze instytucji pożyczkowej. Podmioty, które nie są wpisane do Rejestru instytucji pożyczkowych, nie mogą udzielać kredytów konsumenckich.

Działalność polegająca na udzielaniu kredytów konsumenckich bez wpisu do rejestru jest zabroniona i podlega grzywnie do 500 000 zł.

______________________
1art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2339)
2art. 59a ust. 1-2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1028)
3ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1028)