Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nowy Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) została ogłoszona uchwała w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego”, przyjęta jednogłośnie 15 września 2023 roku.

Nowy Regulamin Sądu Polubownego przy KNF wejdzie w życie 10 października 2023 roku.

Główne zmiany wprowadzone nowym Regulaminem to:

  • zwiększenie roli Prezesa Sądu Polubownego przy KNF, w tym w zakresie powoływania arbitrów i mediatorów
  • rozszerzenie katalogu podstaw do odwołania mediatora i arbitra w przypadku naruszenia przez nich przepisów, norm lub zasad bezstronności, niezależności, uchybiania pełnionym obowiązkom, w szczególności utraty rękojmi należytego wykonywania funkcji, a także w przypadku uchybianiu dobremu imieniu Sądu Polubownego przy KNF
  • wprowadzenie trybu odwoławczego od zarządzeń Prezesa Sądu Polubownego przy KNF w sprawie odwołania z pełnionej funkcji lub zawieszenia w pełnionej funkcji mediatora lub arbitra, do Przewodniczącego KNF
  • wprowadzenie możliwości zawieszenia postępowania
  • wprowadzenie przesłanki zakończenia mediacji, za zgodą Prezesa Sądu Polubownego przy KNF, w przypadku stwierdzenia przez mediatora niemożliwości, niecelowości lub bezprzedmiotowości dalszego prowadzenia mediacyjnego
  • wprowadzenie terminu 21 dni, w którym mediatorzy zobowiązani są wyznaczyć termin posiedzenia mediacyjnego