Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 15 września 2023 roku jednogłośnie przyjęła Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym.

Rekomendacje zastąpią Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu z 22 marca 2016 roku. Od tego czasu, w aktach prawnych wydanych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, wprowadzono nowe wymogi i obowiązki w obszarze dystrybucji ubezpieczeń. Przyjęte Rekomendacje uwzględniają to zmienione otoczenie prawne, a dodatkowo mają wobec niego charakter wyjaśniający i doprecyzowujący.

Rekomendacje mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony interesów klienta, a także stanowić istotny krok do zapewnienia wyższej jakości i transparentności procesu dystrybucji ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym.

Rekomendacje są skierowane do:

a) krajowych zakładów ubezpieczeń,
b) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

c) zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwach Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wykonujących działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług.

Regulacja składa się z 15 Rekomendacji podzielonych na następujące obszary:

a) Zarząd i rada nadzorcza
b) Odpowiedniość ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym
c) Przygotowanie osób zaangażowanych w proces oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym oraz nadzór nad praktykami sprzedażowymi

d) System kontroli wewnętrznej, funkcja zgodności z przepisami i funkcja audytu wewnętrznego.

Projekt Rekomendacji podlegał konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami i instytucjami, a w szczególności z zakładami ubezpieczeń wykonującymi działalność w zakresie ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym, Polską Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń dostosują swoją działalność do Rekomendacji nie później niż 1 kwietnia 2024 roku.

Uchwała w sprawie wydania Rekomendacji została ogłoszona 19 września 2023 roku w Dzienniku Urzędowym KNF z 2023 roku pod pozycją nr 22. 

Do pobrania

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

plik .pdf, 412,9kB
Pobierz