Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kary pieniężnej na Grzegorza Droszcza – byłego Wiceprezesa Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 31 sierpnia 2023 roku wydała decyzję nakładającą na Grzegorza Droszcza, który od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku był Wiceprezesem Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie (Dom maklerski), 

  • karę pieniężną w wysokości 100 000 zł 

w związku z odpowiedzialnością za: 

1) opracowanie przez Dom maklerski oraz wdrożenie i stosowanie rozwiązań związanych z procesem wykonywania czynności rekomendowania lub oferowania instrumentów finansowych albo w inny sposób umożliwiających nabycie lub objęcie instrumentów finansowych przez grupę docelową, które nie zapewniają, że instrument finansowy i strategia dystrybucji są odpowiednie dla grupy docelowej, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku, co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 1 ustawy o obrocie1 i art. 83b ust. 9 tej ustawy w związku z § 37 ust. 5 pkt 1, 2 i 6 w zw. z § 31 ust. 2 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a, pkt 5, ust. 7 i 10, § 39 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów2;

2) kierowanie przez Dom maklerski do klientów lub potencjalnych klientów informacji nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości oraz mogących wprowadzać klientów lub potencjalnych klientów w błąd, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku, co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 2 ustawy o obrocie i art. 44 ust. 2 lit. b i e rozporządzenia delegowanego3.

Wydanie decyzji nakładającej karę na Grzegorza Droszcza jest związane z wydaniem przez Komisję 24 marca 2023 roku decyzji nakładającej kary na Dom maklerski.

Nałożenie kary pieniężnej na Grzegorza Droszcza, wskazuje uczestnikom rynku kapitałowego, jak istotne znaczenie ma rzetelne i profesjonalne funkcjonowanie domu maklerskiego oraz zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych, a zajmowanie kierowniczego stanowiska wiąże się z odpowiedzialnością za naruszenia przepisów przez dom maklerski. 

Nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne, inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów je oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Maksymalna kara, jaką Komisja mogła nałożyć na Grzegorza Droszcza wynosi 20 750 000 zł.

______________________
1ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
3rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy
Do pobrania

Nałożenie kary pieniężnej na Grzegorza Droszcza – byłego Wiceprezesa Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA

plik .pdf, 432,1kB
Pobierz