Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nowe obowiązki przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Rejestr działalności lombardowej

Od 7 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lombardową, będą mieli obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności lombardowej. Rejestr będzie prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Działalność lombardowa będzie działalnością regulowaną w rozumieniu prawa przedsiębiorców1. Nowy obowiązek wprowadzi ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej2.

Wpis do rejestru będzie mógł uzyskać podmiot, który spełni poniższe wymagania:

a) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej,

b) jego kapitał zakładowy jest pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, a środki na pokrycie tego kapitału nie pochodzą z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych, 

c) jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

jej minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 50 000 zł,

d) członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem lub prokurentem spółki jest osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Wniosek będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu login.gov.pl. przez system teleinformatyczny KNF. System będzie dostępny od stycznia 2024 roku. Wnioski przekazane do KNF w innej formie zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

Zawarcie umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej z konsumentem lub sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego bez wpisu do rejestru będzie podlegać karze grzywny do 500 000 zł.

Czas na dostosowanie do nowych przepisów

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność lombardową przed 7 stycznia 2024 roku, będą mogli ją prowadzić bez wpisu do rejestru do 7 lipca 2024 roku. Złożenie wniosku do 7 lipca 2024 roku pozwoli na kontynuowanie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru, aż do dnia prawomocnego rozpatrzenia wniosku o wpis. 

KNF nie będzie nadzorowała działalności lombardowej

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej nie przewiduje nadzoru KNF nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność lombardową. Oznacza to brak uprawnień KNF do żądania od tych przedsiębiorców informacji i wyjaśnień oraz do kontrolowania ich działalności w zakresie zgodności z prawem, jak również przeprowadzania oceny spełniania przez nich wymagań przewidzianych przepisami. Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej będzie przeprowadzała Inspekcja Handlowa.
______________________
1ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.)
2ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1285)

Do pobrania

Nowe obowiązki przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową

plik .pdf, 413,2kB
Pobierz