Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Ventus Asset Management SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

24 sierpnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) jednogłośnie cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Ventus Asset Management SA z siedzibą w Warszawie (Dom maklerski). Komisja wyznaczyła miesiąc od dnia doręczenia decyzji na zakończenie prowadzenia działalności.

Cofnięcia zezwolenia nastąpiło na skutek:

a) rażącego i długotrwałego naruszania przez Dom maklerski zasad działalności maklerskiej tj. przepisów o obowiązkach sprawozdawczych i informacyjnych, zarówno wobec Komisji, jak i uczestników obrotu finansowego;
b) niedopełniania obowiązków w zakresie ujawnień tj. brak publikowania na stronie internetowej informacji wymaganych przepisami;

c) nieprawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem związanego z brakiem zapewnienia wymaganego poziomu stałego minimalnego wymogu kapitałowego. 

Warunkiem prowadzenia działalności maklerskiej jest wypełnianie obowiązków regulacyjnych, w tym pozwalających Komisji na uzyskanie informacji, które są jej niezbędne do oceny funkcjonowania podmiotu. Niezwykle istotne na rynku finansowym jest wdrożenie i utrzymywanie właściwego systemu zarządzania ryzykiem oraz zapewnienie wypełniania obowiązków raportowych i informacyjnych. Spełnianie przez firmę inwestycyjną wymogów kapitałowych ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia ochrony inwestora i bezpieczeństwa obrotu. Podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym powinny mieć stabilną sytuację finansową wyrażającą się w wypełnianiu ciążących na nich wymogów kapitałowych.

Do pobrania

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Ventus Asset Management SA

plik .pdf, 406,6kB
Pobierz