Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami Milisystem SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 25 sierpnia 2023 roku jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o złożeniu do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami

  • Milisystem SA z siedzibą w Warszawie 

Spółka jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

Komisja złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie manipulacji w obrocie akcjami tej spółki, przeprowadzonej od 5 maja do 21 września 2022 roku, przez grupę osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu. W związku z działalnością części tych osób oraz podmiotów Komisja już wcześniej złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami innych spółek, tj.:

a) HUB.TECH SA 
b) INVENTIONMED SA
c) SOFTBLUE SA
d) BLACK PEARL SA
e) DEVORAN SA (obecnie: DEVO ENERGY SA)
f) EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA

g) BORUTA-ZACHEM SA (obecnie HUB.TECH SA).

Złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł.

Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami tej spółki wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Tekst mający znaczenie dla EOG
Do pobrania

Zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami Milisystem SA

plik .pdf, 346kB
Pobierz