Stanowisko UKNF dot. zagadnień prawnych i ekonomicznych zw. ze wskaźnikiem referencyjnym WIBOR

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) prezentuje stanowisko dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z umowami o kredyt hipoteczny w walucie polskiej, w których stosowany jest wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBOR. Stanowisko zostało przygotowane w związku z wypowiedziami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, w których podważa się wiarygodność i legalność wskaźnika referencyjnego WIBOR. Stanowisko może zostać wykorzystane jako opinia UKNF w postępowaniach sądowych dotyczących umów o kredyt hipoteczny w walucie polskiej, w których stosowany jest wskaźnik referencyjny WIBOR.