Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Athena Investments Dom Maklerski SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

31 maja 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Athena Investments Dom Maklerski SA z siedzibą w Katowicach („Dom Maklerski”). Termin zakończenia prowadzenia działalności wyznaczono na miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Podstawą cofnięcia zezwolenia było niespełnianie przez Dom Maklerski wymogów w zakresie funduszy własnych, co stanowiło naruszenie art. 9 i 11 Rozporządzenia IFR1. Naruszenie to nie miało charakteru incydentalnego, wynikającego z nadzwyczajnych okoliczności, lecz było skutkiem trwałego pozostawania Domu Maklerskiego w złej kondycji finansowej przy jednoczesnym braku możliwości realizacji skutecznych działań w celu jej poprawy. 

Spełnianie przez firmę inwestycyjną wymogów kapitałowych ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia ochrony inwestora i bezpieczeństwa obrotu. Podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym powinny mieć stabilną sytuację finansową wyrażającą się w wypełnianiu ciążących na nich wymogów kapitałowych.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 314, str. 1 z późn. zm.)
Do pobrania

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Athena Investments Dom Maklerski SA

plik .pdf, 411,6kB
Pobierz