Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Ostateczna decyzja ws. byłego członka Rady Nadzorczej Krezus SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 6 kwietnia 2023 r. wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 11 lutego 2022 r. nakładającą na byłego członka Rady Nadzorczej Krezus SA: 

  • karę pieniężną w wysokości 18 000 zł 

za niewykonanie obowiązków informacyjnych przez Krezus SA, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Po przeanalizowaniu wniosku (...)1 o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 11 lutego 2022 r.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 100 000 zł.

_____________________ 

1 Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.