Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat dotyczący wszczęcia postępowania administracyjnego wobec SkyCash Poland SA w związku z ofertą publiczną akcji

Data aktualizacji:

30 września 2022 r., z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”), w związku z prowadzoną przez SkyCash Poland SA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000315361 („Spółka”) ofertą publiczną i subskrypcją akcji serii L i M, zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Postępowanie zostało wszczęte w związku z uzasadnionym podejrzeniem dokonania przez Spółkę oferty publicznej akcji serii L oraz oferty publicznej akcji serii M bez wymaganego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”)1, udostępnienia memorandum informacyjnego.

Celem postępowania jest ustalenie, czy doszło do opisanych naruszeń przepisów prawa, a także weryfikacja istnienia przesłanek do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej opublikowania na koszt Spółki informacji o działaniu niezgodnym z prawem w związku z ofertą publiczną i subskrypcją2.

Postanowienie z 30 września 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec Spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii L i M jest załącznikiem do komunikatu. Doręczenie postanowienia Spółce następuje także przez jego opublikowanie na stronie internetowej Komisji i jest skuteczne z dniem publikacji3

______________________
1Art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro
2Art. 16 ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej
3Art. 18a ust. 2 in fine ustawy o ofercie publicznej

Do pobrania

Komunikat dotyczący wszczęcia postępowania administracyjnego wobec SkyCash Poland SA w związku z ofertą publiczną akcji

plik .pdf, 414,8kB
Pobierz

Postanowienie z 30 września 2022 r. o wszczęciu wobec SkyCash Poland SA postępowania administracyjnego

plik .pdf, 230,8kB
Pobierz