Nałożenie kar pieniężnych na byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na (...)1  – byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „GetBack SA”) kary pieniężne w wysokości:

a) 1 900 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych związanych z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017-2018,
b) 550 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, tj. nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

c) 450 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 21 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji, 

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Wskazane naruszenia Rozporządzenia MAR przez Spółkę zostały również stwierdzone decyzją Komisji 9 grudnia 2021 r., która jest ostateczna. 

W okresie pełnienia przez (...)1  funkcji członka zarządu Spółka:

a) Od 4 sierpnia 2017 r. do 4 kwietnia 2018 r., przekazywała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. bez informacji o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez Spółkę. Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności Spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa Spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji Spółki.
b) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR. W konsekwencji inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki.

c) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się, od 14 marca 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r., ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji. W konsekwencji tego inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki oraz wywiązywaniem się przez nią ze zobowiązań, powstałych w wyniku uzyskania finansowania z emisji obligacji.

(...)1  nadzorował w Spółce Obszar Inwestycji Zewnętrznych, któremu podlegał m.in. Departament Produktu, odpowiedzialny za emisję i lokowanie obligacji. Z racji przyjętego podziału kompetencji (...)1  musiał wiedzieć o warunkach, na jakich Spółka oferuje obligacje, a więc o wysokości oprocentowania oraz zawartych opcjach PUT. W odniesieniu do pozostałych naruszeń, (...)1 , na podstawie obowiązujących w Spółce regulaminów, mógł uzyskać informację o podejmowanych istotnych decyzjach i wynikach sprawowanego nadzoru. W Spółce zostały wdrożone regulacje wewnętrzne dotyczące polityki informacyjnej, w tym ujawniania informacji poufnych. Oznacza to, że członkowie zarządu GetBack SA byli świadomi ciążących na nich obowiązków dotyczących przekazywania informacji poufnych. (...)1  dysponował informacjami niezbędnymi do prawidłowego wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych, a mimo tego brał czynny udział w kreowaniu wadliwie prowadzonej polityki informacyjnej. Przez czas sprawowania swojej funkcji, (...)1  nie podjął żadnych działań zmierzających do naprawy zaistniałej sytuacji.

Działania (...)1 , który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje Spółki, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przez nią przekazywanych. 

W przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut Spółki nie przywidywał tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności (...)1 , wobec czego ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązku informacyjnego.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa przez zarządzane przez nie spółki publiczne.

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt a - c wynosi 4 145 600 zł.

_____________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.