Nałożenie kar pieniężnych na Konrada Kąkolewskiego – byłego prezesa zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na Konrada Kąkolewskiego – byłego prezesa zarządu GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu (obecnie CAPITEA SA z siedzibą w Warszawie) („Spółka” lub „GetBack SA”) kary pieniężne w wysokości:

a) 2 100 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017-2018,
b) 700 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

c) 550 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 21 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji, 

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Wskazane naruszenia Rozporządzenia MAR przez Spółkę zostały stwierdzone decyzją Komisji z 9 grudnia 2021 r., która jest ostateczna. 

W okresie pełnienia przez Konrada Kąkolewskiego funkcji prezesa zarządu Spółka:

a) Od 4 sierpnia 2017 r. do 4 kwietnia 2018 r., przekazała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. bez informacji o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez Spółkę. Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności Spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa Spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji Spółki.
b) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR. Informacja ta była istotna dla inwestorów w kontekście oceny zdolności wywiązywania się przez grupę kapitałową GetBack SA i samą Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności.

c) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się, od 14 marca 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r., ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji. W konsekwencji tego inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki oraz z jej wywiązywaniem się ze zobowiązań, powstałych w wyniku uzyskania finansowania z emisji obligacji.

Konrad Kąkolewski, jako prezes zarządu Spółki, kierował pracami jej organu zarządzającego i z racji pełnienia tej funkcji posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez GetBack SA. Konrad Kąkolewski miał informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych, ciążących na Spółce, a mimo tego brał czynny udział w kreowaniu wadliwie prowadzonej polityki informacyjnej. Uczestniczył on zarówno w podejmowaniu uchwał zarządu, zawierających warunki emisji obligacji, w tym określających skalę oprocentowania i fakt zawarcia opcji PUT. Podpisywał też niekompletne raporty bieżące, informujące o pozyskaniu finansowania za pośrednictwem obligacji prywatnych. W odniesieniu do umowy nabycia wierzytelności na rynku hiszpańskim, aktywnie uczestniczył w negocjowaniu poszczególnych zmian terminu realizacji umowy z kontrahentem z rynku hiszpańskiego i tym samym miał aktualną wiedzę na temat ich statusu. Konrad Kąkolewski wiedział także o niewywiązywaniu się Spółki ze zobowiązań z wyemitowanych obligacji, gdyż informacje te m.in. otrzymywał od służb księgowych Spółki. Przez czas sprawowania swojej funkcji, Konrad Kąkolewski nie podjął żadnych działań zmierzających do naprawy zaistniałej sytuacji w zakresie polityki informacyjnej Spółki. W Spółce zostały ponadto wdrożone regulacje wewnętrzne dotyczące polityki informacyjnej, w tym ujawniania informacji poufnych. Oznacza to, że członkowie zarządu GetBack SA byli świadomi ciążących na nich obowiązków, dotyczących przekazywania informacji poufnych. 

Działania Konrada Kąkolewskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji prezesa zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje Spółki, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przez nią przekazywanych.

W przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut Spółki nie przywidywał tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności Konrada Kąkolewskiego, wobec czego ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązku informacyjnego.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa przez zarządzane przez nie spółki publiczne. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za każde z naruszeń wskazanych w pkt a - c wynosi 4 145 600  zł.

Decyzja z 26 sierpnia 2022 r. jest drugą decyzją wydaną w sprawie Konrada Kąkolewskiego, związaną z jego działalnością w zarządzie GetBack SA. 3 września 2021 r. Komisja wydała decyzję nakładającą na Konrada Kąkolewskiego karę pieniężną w wysokości 900 000 zł za naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie sporządzenia śródrocznych raportów okresowych za 2017 r.