Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kar pieniężnych na byłego prezesa zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na (...)1  - byłego prezesa zarządu GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu (obecnie CAPITEA SA z siedzibą w Warszawie) („Spółka” lub „GetBack SA”) kary pieniężne w wysokości:

a) 2 100 000 zł za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez Spółkę w latach 2017-2018,
b) 700 000 zł za niewykonanie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR,

c) 550 000 zł za niewykonanie przez Spółkę 21 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji, 

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Wskazane naruszenia Rozporządzenia MAR przez Spółkę zostały stwierdzone decyzją Komisji z 9 grudnia 2021 r., która jest ostateczna. 

W okresie pełnienia przez (...)1  funkcji prezesa zarządu Spółka:

a) Od 4 sierpnia 2017 r. do 4 kwietnia 2018 r., przekazała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. bez informacji o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez Spółkę. Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności Spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa Spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji Spółki.
b) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR. Informacja ta była istotna dla inwestorów w kontekście oceny zdolności wywiązywania się przez grupę kapitałową GetBack SA i samą Spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności.

c) Nie przekazała do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się, od 14 marca 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r., ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji. W konsekwencji tego inwestorzy nie wiedzieli o pogłębianiu się problemów z płynnością Spółki oraz z jej wywiązywaniem się ze zobowiązań, powstałych w wyniku uzyskania finansowania z emisji obligacji.

(...)1 , jako prezes zarządu Spółki, kierował pracami jej organu zarządzającego i z racji pełnienia tej funkcji posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez GetBack SA. (...)1  miał informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych, ciążących na Spółce, a mimo tego brał czynny udział w kreowaniu wadliwie prowadzonej polityki informacyjnej. Uczestniczył on zarówno w podejmowaniu uchwał zarządu, zawierających warunki emisji obligacji, w tym określających skalę oprocentowania i fakt zawarcia opcji PUT. Podpisywał też niekompletne raporty bieżące, informujące o pozyskaniu finansowania za pośrednictwem obligacji prywatnych. W odniesieniu do umowy nabycia wierzytelności na rynku hiszpańskim, aktywnie uczestniczył w negocjowaniu poszczególnych zmian terminu realizacji umowy z kontrahentem z rynku hiszpańskiego i tym samym miał aktualną wiedzę na temat ich statusu. (...)1  wiedział także o niewywiązywaniu się Spółki ze zobowiązań z wyemitowanych obligacji, gdyż informacje te m.in. otrzymywał od służb księgowych Spółki. Przez czas sprawowania swojej funkcji, (...)1  nie podjął żadnych działań zmierzających do naprawy zaistniałej sytuacji w zakresie polityki informacyjnej Spółki. W Spółce zostały ponadto wdrożone regulacje wewnętrzne dotyczące polityki informacyjnej, w tym ujawniania informacji poufnych. Oznacza to, że członkowie zarządu GetBack SA byli świadomi ciążących na nich obowiązków, dotyczących przekazywania informacji poufnych. 

Działania (...)1 , który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji prezesa zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje Spółki, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przez nią przekazywanych.

W przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut Spółki nie przywidywał tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności (...)1 , wobec czego ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązku informacyjnego.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa przez zarządzane przez nie spółki publiczne. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za każde z naruszeń wskazanych w pkt a - c wynosi 4 145 600  zł.

____________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.